Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 598

protokols Nr. 18, 23. punkts

Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-10, Jūrmalā pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.107 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 un Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6., 7., 8.2., 12.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumu Nr.409 „Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Ludzas ielā 2-7, Ludzas ielā 2-9 un Ludzas ielā 2-10 otrās izsoles rīkošanu”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2012.gada 11.oktobra protokolu Nr.8-7/13 un to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GLUED CONSTRUCTIONS” (vienotais reģistrācijas numurs 42103045524) ir veikusi pilnu samaksu Ls 2340,00 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit lati 00 santīmu) apmērā par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-10, Jūrmalā pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2012.gada 11.oktobrī notikušās nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-10, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 900 6571, izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „GLUED CONSTRUCTIONS” (vienotais reģistrācijas numurs 42103045524) par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-10, Jūrmala, kadastra numurs 1300 900 6571, kas sastāv no garāžas Nr.10 kopējā platībā 25 m2 un 17/1000 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003), pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 1.novembra lēmumu Nr.598

(protokols Nr.18, 23.punkts)

Izdevumu tāme

1. Samaksa SIA „Arco Real Estate” par īpašuma novērtējumu Ls 166,98

2. Samaksa par sludinājumiem laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 170,00

3. Samaksa SIA „Gurita” par reklāmas planšeti Ls 18,06

Kopā: Ls 355,04


Lejupielāde: DOC un PDF