Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 584

protokols Nr. 18, 9. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Slokas ielā 58

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BV PROJEKTS” (vienotais reģistrācijas kods 40003759140) pilnvarotās personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GRAF X” (vienotais reģistrācijas kods 40003158614) 2012.gada 17.septembra iesniegumu Nr.1.2-1/3620 ar lūgumu atļaut nojaukt ēkas Nr.001, Nr.002, Nr.003., Nr.004, Nr.005, Nr.006, Nr.007, Nr.008 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 010 3407 001, 1300 010 3407 002, 1300 010 3407 003, 1300 010 3407 004, 1300 010 3407 005, 1300 010 3407 006, 1300 010 3407 007, 1300 010 3407 008) Jūrmalā, Slokas ielā 58, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 09.oktobra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietas, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.4876, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, pilnvara, Dzīvokļa nodaļas izziņa.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.06-10/370 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 09.oktobra protokolu Nr.10, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BV PROJEKTS” (vienotais reģistrācijas kods 40003759140) atļaut nojaukt ēkas Nr.001, Nr.002, Nr.003., Nr.004, Nr.005, Nr.006, Nr.007, Nr.008 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 010 3407 001, 1300 010 3407 002, 1300 010 3407 003, 1300 010 3407 004, 1300 010 3407 005, 1300 010 3407 006, 1300 010 3407 007, 1300 010 3407 008) Jūrmalā, Slokas ielā 58.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF