Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.novembrīNr. 583

protokols Nr. 18, 8. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Poruka prospektā 85

Pamatojoties uz V.K. (personas kods ***) pilnvarotās personas M.K. (personas kods ***) 2012.gada 30.augusta iesniegumu Nr.1.2-1/3410 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 un Nr.002 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 012 2206 001 un 1300 012 2206 002) Jūrmalā, Poruka prospektā 85, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 7.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.850, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, dzīvojamās ēkas kultūrvēsturiskās vides novērtējums, dzīvesvietas izziņa, pilnvara, nekustamā īpašuma lietošanas kārtības līgums, nostiprinājuma uzraksts, Jūrmalas pilsētas domes lēmums.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/12169 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 7.septembra protokolu Nr.9, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam V.K. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 un Nr.002 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 012 2206 001 un 1300 012 2206 002) Jūrmalā, Poruka prospektā 85.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

3. Dzīvojamās ēkas Nr.002 vēsturiskie logu slēģi nododami Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas glabāšanā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF