Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 30.maija 337.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 18.aprīļa 201.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 11.oktobrīNr. 530

protokols Nr. 17, 15. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Jūrmalas ātrā palīdzība” kapitāla daļu pārdošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 31.panta pirmo daļu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu un 118.panta otro daļu, kā arī Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40.pantu, ņemot vērā 2012.gada 6.augusta akciju sabiedrības „BDO” atzinumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Straumes ielā 1A labāko turpmākās izmantošanas veidu, lai nodrošinātu efektīvu un lietderīgi rīcību ar pašvaldības nekustamo īpašumu un kapitāla daļām, kā arī turpmāku sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” komercdarbību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ieguldīt pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” (reģistrācijas Nr.40003279496) pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Jūrmalā, Straumes ielā 1A (kadastra Nr.1300 009 6617) Ls 80 000 vērtībā, kas sastāv no zemes gabala un uz zemes gabala esošās apbūves, kuru vērtība noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta akciju sabiedrības „BDO”, kas iekļauta komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam, palielinot Jūrmalas pilsētas pašvaldības ieguldījumu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” pamatkapitālā par Ls 80 000 (astoņdesmit tūkstoši latu).

2. Pārdot visas pašvaldībai piederošās pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” (reģistrācijas Nr.40003279496) kapitāla daļas pēc pamatkapitāla palielinājuma lēmuma 1.punktā noteiktajā kārtībā saskaņā ar pārdošanas noteikumiem, kurus apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu. Grozīts ar domes 2013.gada 18.aprīļa 201.lēmumu; Svītrots ar domes 2013.gada 30.maija 337.lēmumu

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma 2.punktā minētos kapitāla daļu pārdošanas noteikumus. Svītrots ar domes 2013.gada 30.maija 337.lēmumu

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF