Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 1.novembra 603.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2012.gada 17.septembrīNr. 513

protokols Nr. 16, 23. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7
darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 17.panta otro daļu un 25.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūlija lēmumu Nr.317 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas izsoles noteikumu apstiprināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 5. un 12.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijas 2012.gada 7.augusta izsoles protokolu Nr.8-4/1 un to, ka pirmpirkuma tiesīgā persona D.B. ir veicis visu maksājumu Ls 8500 (astoņi tūkstoši pieci simti latu) apmērā par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar D.B. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 k-2 darbnīcas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002, kopējā platībā 113,20 m2, pirkumu.

2. Pircējam pēc Līguma noslēgšanas ir saistošs Pārdevēja noslēgtais 2009.gada 15.jūlija līgums Nr.1.1-16.3.2/596 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ando K” par darbnīcas ēkas nomu līdz 2014.gada 22.maijam izņemot līguma 4.3.punktu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot vienošanos par 2009.gada 15.jūlija līguma Nr.1.1-16.3.2/596 4.3.punkta izpildi ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Ando K”.

5. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ando K” telpu nomas maksas parādu uz 2012.gada 17.septembri Ls 1487,83 un kavējuma naudu uz vienošanās noslēgšanas brīdi apmaksāt līdz 2014.gada 15.maijam, maksājumus veicot vienmērīgi pa mēnešiem. Grozīts ar domes 2012.gada 1.novembra 603.lēmumu

6. Apstiprināt ar lēmuma 1.punktā minētā objekta izsoli saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu

7. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot vienošanos par parādu samaksas kārtību. Papildināts ar domes 2012.gada 1.novembra 603.lēmumu

8. Ja maksājumi netiek veikti līdz 2014.gada 15.maijam Jūrmalas pilsētas domes Juridiskajai nodaļai (E.Rakiša) sniegt prasību tiesā par parādu piedziņu. Papildināts ar domes 2012.gada 1.novembra 603.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 17.septembra lēmumu Nr.513

(protokols Nr.16, 23.punkts )

Izdevumu tāme

1.Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu Ls 146,60

2.Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 85,00

Kopā: Ls 231,60