Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 468

protokols Nr. 14, 18. punkts

Par darbinieku ēdināšanas maksu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 14. punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 28. janvāra nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” nolikums” 52.2 punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par bērnu un darbinieku ēdināšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte” saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2012. gada 1.septembri.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” vadītājai Ilgai Jofei.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.697 „Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Mārīte””.

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012. gada 30.augusta lēmumu Nr.468

(protokols Nr.14, 18.punkts)

Maksa par bērnu un darbinieku ēdināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē „Mārīte”

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Ēdināšanas pakalpojuma

cena

(LVL)

1.

Ēdināšanas pakalpojumi bērniem:, t.sk.:

1.1.

brokastis

1 porcija

0.47

1.2.

pusdienas

1 porcija

0.60

1.3.

launags

1 porcija

0.43

2.

Ēdināšanas pakalpojumi darbiniekiem:, t.sk.:

2.1.

pusdienas

1 porcija

0.82


Lejupielāde: DOC un PDF