Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 30.augustāNr. 467

protokols Nr. 14, . punkts

Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 14. punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 28. janvāra nolikuma Nr.8 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” nolikums” 51.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par bērnu un darbinieku ēdināšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Pienenīte” saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2012. gada 1.septembri.

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmuma Nr.809 „Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” pirmās daļas 12.punktu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” vadītājai Laimai Kravalei.

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012. gada 30.augusta lēmumu Nr.467

(protokols Nr.14, 17.punkts)

Maksa par bērnu un darbinieku ēdināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē „Pienenīte”

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Ēdināšanas pakalpojuma

cena

(LVL)

1.

Ēdināšanas pakalpojumi bērniem:, t.sk.:

1.40

1.1.

brokastis

1 porcija

0.36

1.2.

pusdienas

1 porcija

0.70

1.3.

launags

1 porcija

0.34

2.

Ēdināšanas pakalpojumi darbiniekiem:, t.sk.:

2.20

2.1.

brokastis

1 porcija

0.57

2.2.

pusdienas

1 porcija

1.10

2.3.

launags

1 porcija

0.53


Lejupielāde: DOC un PDF