Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 734.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 668.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 25. jūlija 416.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 20. decembra 677.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2012.gada 9.augustāNr. 423

protokols Nr. 13, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai,
saglabājot funkciju – muzejs, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1.Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 875 155 (EUR 1 245 233,38) apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju muzejs, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā, t.sk., pa gadiem:

1.1. 2012.gadā Ls 145 843;

1.2. 2013.gadā Ls 234 066;

1.3. 2014.gadā Ls 495 246 (EUR 704 671,57). Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 734.lēmumu;

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 7 gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada 30.septembri.

3. Noteikt, ka kredīta atmaksa tiek garantēta ar budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis