Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 1.augustāNr. 415

protokols Nr. 12, 3. punkts

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” pamatkapitāla samazināšanu
un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 45.pantu,

ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmuma Nr.170 „Par privātā kapitāla piesaistes izvērtēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” 1.2.punktu, saskaņā ar kuru tika uzdots izvērtēt, kuri ieguldītie pamatkapitālā nekustamie īpašumi tiešā veidā netiek izmantoti sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” saimnieciskajā darbībā,

kā arī sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” 2012.gada 27.jūnija vēstuli Nr.01-3.1/73 un 2012.gada 9.jūlija vēstuli Nr.01-3.1/80 par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” pamatkapitālā ieguldītajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri netiek izmantoti pamatdarbības – siltumenerģijas ražošanai, kā rezultātā to paturēšana sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” īpašumā ir uzskatāma par nelietderīgu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Samazināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitālu, dzēšot 582 100 (pieci simti astoņdesmit divi tūkstoši viens simts) kapitāla daļas.

2. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības prasījums pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums”, kas radies 1.punktā noteiktās pamatkapitāla samazināšanas rezultātā, tiek segts ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Siltums” pamatkapitālā ieguldītajiem šādiem nekustamajiem īpašumiem to mantiskā ieguldījuma vērtībā Ls 582 100, kas noteikta atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta akciju sabiedrības „BDO”, kas iekļauta komercreģistra iestādes apstiprinātajā sarakstā, novērtējumam, iegūstot tos Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā:

2.1. zemes gabalu Jūrmalā, Hercoga Jēkaba ielā 4 (kadastra Nr.1300 021 6625) Ls 11 200 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 100 800 vērtībā, kas sastāv no administratīvās ēkas (kadastra apz.1300 021 6625 001), noliktavas (kadastra apz.1300 021 6625 002), darbnīcas (kadastra apz.1300 021 6625 003), darbnīcas (kadastra apz.1300 021 6625 004) un darbnīcas (kadastra apz.1300 021 6625 005);

2.2. nekustamā īpašuma apbūvi Jūrmalā, Dzintaru prospektā 16 k-2 (kadastra Nr.1300 508 1503) Ls 7 000 vērtībā, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apz.1300 008 1502 002);

2.3. nekustamo īpašumu Jūrmalā, „Kauguri 3118” Ls 12 300 vērtībā, kas sastāv no zemes gabala (kadastra Nr.1300 020 3118) un uz zemes gabala esošās apbūves - centrālā siltummezgla Nr.3 (kadastra apz.1300 020 3118 001);

2.4. zemes gabalu Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 (kadastra Nr.1300 021 6802) Ls 8 000 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 23 900 vērtībā, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apz.1300 021 6802 001);

2.5. zemes gabalu Jūrmalā, Tērbatas ielā 46a (kadastra Nr.1300 020 2002) Ls 16 200 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 54 400 vērtībā, kas sastāv no siltummezgla (kadastra apz.1300 020 2002 001);

2.6. zemes gabalu Jūrmalā, Kalsnavas ielā 1 (kadastra Nr.1300 008 2611) Ls 77 400 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 5 600 vērtībā, kas sastāv no katlu mājas (kadastra apz.1300 008 2611 001);

2.7. nekustamā īpašuma apbūvi Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 (kadastra Nr.1300 521 0028) Ls 18 600 vērtībā, kas sastāv no kantora (kadastra apz.1300 021 4813 001) un palīgēkas (kadastra apz.1300 021 4813 003) un apbūvi Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 k-1 (kadastra Nr.1300 521 0016) Ls 67 700 vērtībā, kas sastāv no garāžas (kadastra apz.1300 021 4813 002);

2.8. zemes gabalu Jūrmalā, Tūristu ielā 18a (kadastra Nr.1300 026 6101) Ls 23 700 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 35 600 vērtībā, kas sastāv no administratīvās ēkas-katlu mājas (kadastra apz.1300 026 6101 001), angāra (kadastra apz.1300 026 6101 002), darbnīcas (kadastra apz.1300 026 6101 003), sūkņu stacijas (kadastra apz.1300 026 6101 004), sūkņu stacijas (kadastra apz.1300 026 6101 006), garāžas (kadastra apz.1300 026 6101 010) un sūkņu stacijas (kadastra apz.1300 026 6101 013);

2.9. zemes gabalu Jūrmalā, Skolas ielā 27C (kadastra Nr.1300 020 5003) Ls 9 000 vērtībā un uz zemes gabala esošo apbūvi Ls 50 000 vērtībā, kas sastāv no centrālā siltummezgla Nr.4(kadastra apz.1300 020 5003 001);

2.10. nekustamā īpašuma apbūvi Jūrmalā, Slokas ielā 47a k-9 (kadastra Nr.1300 510 3513) Ls 38 100 vērtībā, kas sastāv no noliktavas (kadastra apz.1300 010 3507 009); Svītrots ar domes 2019.gada 18.aprīļa 154.lēmumu

2.11. nekustamā īpašuma apbūvi Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 Ls 22 600 vērtībā, kas sastāv no dispičerpunkta (kadastra apz.1300 007 4907 001).

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai pēc nekustamo īpašumu pārņemšanas nodrošināt īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda un Centralizētai grāmatvedībai uzņemt tos Jūrmalas pilsētas domes bilancē.

4. Uzdot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē lemt par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla samazināšanu un piekrišanu 2.punktā minēto nekustamo īpašumu nodošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF