Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 19.jūlijāNr. 409

protokols Nr. 11, 41. punkts

Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Ludzas ielā 2-7,
Ludzas ielā 2-9 un Ludzas ielā 2-10 otrās izsoles rīkošanu

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 16.februārī pieņēma lēmumu Nr.107 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 un Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 atsavināšanu” atsavināt izsolē, pārdodot atsevišķi, turpmāk minētos Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus un apstiprināt to nosacītās cenas (pirmās izsoles sākuma cenas):

1. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6 ar kadastra numuru 1300 900 6037,

īpašuma nosacītā cena Ls 38400, tostarp apbūve Ls 13300, zeme Ls 25100;

2. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7 ar kadastra numuru 1300 900 6575,

īpašuma nosacītā cena Ls 78800, tostarp apbūve Ls 10100, zeme Ls 68700;

3. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8 ar kadastra numuru 1300 900 6335,

īpašuma nosacītā cena Ls 27300, tostarp apbūve Ls 10000, zeme Ls 17300;

4. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 ar kadastra numuru 1300 900 6556,

īpašuma nosacītā cena Ls 5000, tostarp apbūve Ls 1100, zeme Ls 3900;

5. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 ar kadastra numuru 1300 900 6571,

īpašuma nosacītā cena Ls 2800, tostarp apbūve Ls 800, zeme Ls 2000.

Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Ludzas ielā 2-7, Ludzas ielā 2-9 un Ludzas ielā 2-10 izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta pirmo daļu un ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.107 apstiprināto izsoles noteikumu 14.1.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 10.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzskatīt turpmāk minēto Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu pirmo izsoli par nenotikušu:

1.1. Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, kadastra numurs 1300 900 6037,

1.2. Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7, kadastra numurs 1300 900 6575,

1.3. Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9, kadastra numurs 1300 900 6556,

1.4. Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10, kadastra numurs 1300 900 6571.

2. Noteikt turpmāk minēto nekustamo īpašumu otro izsoli un apstiprināt otrās izsoles sākuma cenas:

2.1. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6 ar kadastra numuru 1300 900 6037 – neapdzīvojamā telpa Nr.6 kopējā platībā 408,8 m2 (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 003 „B” daļa) un 4088/5520 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 148/1000 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2) un funkcionāli saistītā būve (kadastra apzīmējums 1300 008 3003 009, kopējā platība 9,6 m2), izsoles sākuma cena Ls 30720 (trīsdesmit tūkstoši septiņi simti divdesmit lati), tostarp apbūve Ls 10640, zeme Ls 20080;

2.2. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7 ar kadastra numuru 1300 900 6575 – neapdzīvojamā telpa Nr.7 kopējā platībā 388,0 m2 (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 005) un 317/1000 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2), izsoles sākuma cena Ls 63040 (sešdesmit trīs tūkstoši četrdesmit lati), tostarp apbūve Ls 8080, zeme Ls 54960;

2.3. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 ar kadastra numuru 1300 900 6556 – neapdzīvojamā telpa Nr.9 kopējā platībā 31,3 m2 (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 007) un 32/1000 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2), izsoles sākuma cena Ls 4000 (četri tūkstoši latu), tostarp apbūve Ls 880, zeme Ls 3120;

2.4. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 ar kadastra numuru 1300 900 6571 – garāža Nr.8 kopējā platībā 25,0 m2 (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 008) un 17/1000 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2), izsoles sākuma cena Ls 2240 (divi tūkstoši divi simti četrdesmit lati), tostarp apbūve Ls 640, zeme Ls 1600.

3. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot lēmuma 2.punktā minēto īpašumu otro izsoli un iesniegt domei lēmuma projektus par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF