Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 1.novembra 588.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 30.augusta 479.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2012.gada 19.jūlijāNr. 396

protokols Nr. 11, 26. punkts

Par zemes vienību Jūrmalā, Slokas ielā 69A un
Jūrmalā, Slokas ielā 69B robežu maiņas apstiprināšanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2012.gada 2.jūlijā iesniegto iesniegumu ar reģistrācijas Nr.1.2-1/2454 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Slokas ielā 69A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 3901) un Slokas ielā 69B, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 3903), sadalīšanas projektu, kas izstrādāts pēc zemes vienības īpašnieku sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MT ” valdes locekļa M.V. pilnvarotās personas M. V. un sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MT Krasts” valdes locekļa J.V. pilnvarotās personas M. V. priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14 , 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija Saistošajiem noteikumiem Nr.22 „Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Slokas ielā 69A, Jūrmalā ar kopējo platību 12632m2 un zemes vienības Slokas ielā 69B, Jūrmalā ar kopējo platību 42871m2 robežu maiņu, izveidojot divas zemes vienības:

1.1. zemes vienību ar kopējo platību 46437m2, piešķirot adresi Slokas iela 69, Jūrmala;

1.2. zemes vienību ar kopējo platību 9066m2, piešķirot adresi Salas iela 4, Jūrmala.

2. Izveidot zemes vienību Slokas iela 69, Jūrmalā ar kopējo platību 46437 m2, saskaņā ar pievienoto skici. Grozīts ar domes 2012.gada 1.novembra 588.lēmumu

2.1. Noteikt, ka zemes vienības daļai 37474m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve – 1001, zemes vienības daļai 8963m2 platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve – 0801.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Slokas ielā 69, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 15m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.3. zemes vienības daļa 778m2 platībā atrodas aizsargjoslā gar ūdensvadu (12010101);

2.2.4. zemes vienības daļa 452m2 platībā atrodas aizsargjoslā gar ūdensvadu (12010101);

2.2.5. zemes vienības daļa 125m2 platībā atrodas aizsargjoslā gar ūdensvadu (12010101);

2.2.6. zemes vienības daļa 575m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.7. zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

2.2.8. zemes vienības daļa 587m2 platībā atrodas teritorijā ap īpaši aizsargājamu koku (130803);

2.2.9. zemes vienības daļa 2678m2 platībā atrodas stingra režīma aizsargjoslā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110907).

2.3. Uzdot zemes vienības Slokas ielā 69, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Salas iela 4, Jūrmalā ar kopējo platību 9066m2, saskaņā ar pievienoto skici.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Salas ielā 4, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Salas ielā 4, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienības daļa 2897m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.3. zemes vienības daļa 517m2 platībā atrodas aizsargjoslā gar ūdensvadu (12010101);

3.2.4. zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909).

3.3. Uzdot zemes vienības Salas ielā 4, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.384 „Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Slokas ielā 69A” un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.388 „Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Slokas ielā 69B”.

5. Piešķirt adresi ēkām, kuras atrodas uz zemes vienības Slokas ielā 69, Jūrmalā:

5.1. administratīvajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 001 Slokas iela 69, Jūrmala;

5.2. mācību korpusam ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 016 Slokas iela 69, korpuss 1, Jūrmala;

5.3. katlu mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 002 Slokas iela 69, korpuss 2, Jūrmala;

5.4. mehāniskai darbnīcai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 003 Slokas iela 69, korpuss 3, Jūrmala;

5.5. garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 007 Slokas iela 69, korpuss 4, Jūrmala;

5.6. garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3901 001 Slokas iela 69, korpuss 5, Jūrmala;

5.7. garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3901 004 Slokas iela 69, korpuss 6, Jūrmala;

5.8. darbnīcai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3901 002 Slokas iela 69, korpuss 7, Jūrmala;

5.9. autoremontdarbnīcai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 004 Slokas iela 69, korpuss 8, Jūrmala;

5.10. garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3901 003 Slokas iela 69, korpuss 9, Jūrmala;

5.11. garāžai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 005 Slokas iela 69, korpuss 10, Jūrmala;

5.12. mehāniķu ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 008 Slokas iela 69, korpuss 11, Jūrmala;

5.13. saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 006 Slokas iela 69, korpuss 12, Jūrmala;

5.14. dispečeru dienestam ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 010 Slokas iela 69, korpuss 13, Jūrmala;

5.15. angāram – automašīnu mazgātuvei ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 017 Slokas iela 69, korpuss 14, Jūrmala;

5.16. degvielas uzpildes stacijai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 013 Slokas iela 69, korpuss 15, Jūrmala;

5.17. sporta paviljonam ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 015 Slokas iela 69, korpuss 16, Jūrmala;

5.18. sūkņu stacijai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 012 Slokas iela 69, korpuss 17, Jūrmala.

5.19. garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 014 piešķirt adresi Jūrmalā, Slokas ielā 69, korpuss 18. Papildināts ar domes 2012.gada 30.augusta 479.lēmumu

6. Piešķirt adresi operatoru ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3903 011 Salas iela 4, Jūrmalā.

7. Likvidēt adresi zemes vienībai Jūrmalā, Slokas ielā 69A (kadastra apzīmējums 1300 010 3901) un Jūrmalā, Slokas ielā 69B (kadastra apzīmējums 1300 010 3903). Papildināts ar domes 2012.gada 30.augusta 479.lēmumu

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF