Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 8.martāNr. 122

protokols Nr. 5, 11. punkts

Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.12 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” nolikums” 55.2., 61.un 64.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2012.gada 14.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt maksu par bērnu ēdināšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Madara” vienam bērnam Ls 1.40 (viens lats 40 santīmi) dienā.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2012.gada 1.aprīli.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Madara” vadītājai M.Šteimanei.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmuma Nr.809 „Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” 1.punkta 5.apakšpunktu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF