Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 20. decembra 734.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 16.februārīNr. 113

protokols Nr. 4, 53. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas celtnieks pluss”

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2001.gada 8.jūnija lēmumu Nr.829 „Par adrešu maiņu un zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzeldas ielā 1” izveidots zemesgabals 2247 m2 platībā ēku uzturēšanai.

Zemesgabals nav reģistrēts Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Valdes 1993.gada 23.aprīļa Pirkuma-pārdevuma līgumu veikala –darbnīcas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3735 001, darbnīcas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3735 002, šķūņa ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3735 003 ir akciju sabiedrības „Jūrmalas celtnieks” īpašums. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 734.lēmumu

Nekustamais īpašums nav reģistrēts Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumu Nr.181 „Par zemes nomas līguma noslēgšanu Jūrmalā, Dzeldas ielā 1” akciju sabiedrībai „Jūrmalas celtnieks” tika iznomāts zemesgabals līdz 2008.gada 19.martam namīpašuma apsaimniekošanai.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.252 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 pārjaunojuma līguma noslēgšanu” tika pārjaunots zemesgabala nomas līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas celtnieks pluss”.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.343 „Par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo apbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanu”, kā arī, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas celtnieks pluss” 2011.gada 28.decembra iesniegumu Nr.28DEC11/01-V un Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 17.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas celtnieks pluss” (vienotais reģistrācijas Nr.40003645614) par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1, kadastra Nr.1300 010 3735 2247 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) nomu uz pieciem gadiem namīpašuma uzturēšanai.

2. Noteikt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas celtnieks pluss” veic maksājumus par zemes faktisko izmantošanu:

2.1. Zemes nomas maksu par laika periodu no 2008.gada 20.marta līdz 2008.gada 30.jūnijam - 5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības. 2008.gadā zemesgabala 2247 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 146819. Tādējādi nomas maksa no 2008.gada 20.marta līdz 2008.gada 30.jūnijam ir Ls 2072,04 apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2.2. Zemes nomas maksu no 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim - 1,5% apmērā gadā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām, kas zemesgabalam 2247 m2 platībā ir Ls 138588. Tādējādi nomas maksa no 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim ir Ls 3118,23 apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2.3. Zemes nomas maksu par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim - 1,5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības,

2.3.1. 2010.gadā zemesgabala 2247 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 106777. Tādējādi nomas maksa gadā ir Ls 1601,66 apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

2.3.2. 2011.gadā zemesgabala 2247 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 95655. Tādējādi nomas maksa gadā ir Ls 1434,83 apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2.4. No 2012.gada 1.janvāra zemes nomas maksu noteikt gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Zemes nomas maksu par laika periodu no 2008.gada 20.marta līdz 2011.gada 31.decembrim un atlikto maksājumu 6% gadā no vēl nesamaksātās parāda daļas, nomnieks apmaksā trīs gadu laikā saskaņā ar 1.pielikumu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

5. Papildināts ar domes 2012.gada 20.decembra 734.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF