Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 16.februārīNr. 107

protokols Nr. 4, 46. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7,
Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 un Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 23.aprīļa lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6 ar kadastra numuru 1300 900 6037 – neapdzīvojamo telpu Nr.6 kopējā platībā 408,8 m2 un 4088/5520 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 148/1000 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003) un funkcionāli saistīto būvi (kadastra apzīmējums 1300 008 3003 009), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000064505 6.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 23.aprīļa lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7 ar kadastra numuru 1300 900 6575 – neapdzīvojamo telpu Nr.7 kopējā platībā 388 m2 un 317/1000 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000064505 7.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 23.aprīļa lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8 ar kadastra numuru 1300 900 6335 – neapdzīvojamo telpu Nr.8 kopējā platībā 90,4 m2 un 86/1000 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000064505 8.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 23.aprīļa lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 ar kadastra numuru 1300 900 6556 – neapdzīvojamo telpu Nr.9 kopējā platībā 31,3 m2 un 32/1000 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000064505 9.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 23.aprīļa lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 ar kadastra numuru 1300 900 6571 – garāžu Nr.8 kopējā platībā 25 m2 un 17/1000 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000064505 10.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Arco Real Estate” aprēķinātā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2 objektu visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2010.gada 19.janvārī:

1.1. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 001 ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 320 m2 apmērā – Ls 27300, tostarp apbūve Ls 10000, zeme Ls 17300,

1.2. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 003 „B” daļa ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 526 m2 apmērā – Ls 37200, tostarp apbūve Ls 13000, zeme Ls 24200,

1.3. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 005 ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 1182 m2 apmērā – Ls 78800, tostarp apbūve Ls 10100, zeme Ls 68700,

1.4. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 007 ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 118 m2 apmērā – Ls 5000, tostarp apbūve Ls 1100, zeme Ls 3900,

1.5. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 008 ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 59 m2 apmērā – 2800, tostarp apbūve Ls 800, zeme Ls 2000,

1.6. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 009 ar tai piesaistīto zemes gabala daļu 26 m2 apmērā – Ls 1200, tostarp apbūve Ls 300, zeme Ls 900.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un trešo daļu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes ārkārtas Finanšu komitejas 2012.gada 24.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt izsolē, pārdodot atsevišķi, turpmāk minētos Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus un apstiprināt to nosacītās cenas (pirmās izsoles sākuma cenas):

1.1. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6 ar kadastra numuru 1300 900 6037 – neapdzīvojamā telpa Nr.6 kopējā platībā 408,8 m2 (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 003 „B” daļa) un 4088/5520 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 148/1000 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2) un funkcionāli saistītā būve (kadastra apzīmējums 1300 008 3003 009, kopējā platība 9,6 m2), īpašuma nosacītā cena Ls 38400 (trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti latu), tostarp apbūve Ls 13300, zeme Ls 25100;

1.2. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7 ar kadastra numuru 1300 900 6575 – neapdzīvojamā telpa Nr.7 kopējā platībā 388,0 m2 (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 005) un 317/1000 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2),

īpašuma nosacītā cena Ls 78800 (septiņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti latu), tostarp apbūve Ls 10100, zeme Ls 68700;

1.3. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8 ar kadastra numuru 1300 900 6335 – neapdzīvojamā telpa Nr.8 kopējā platībā 90,4 m2 (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 001)un 86/1000 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2),

īpašuma nosacītā cena Ls 27300 (divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti latu), tostarp apbūve Ls 10000, zeme Ls 17300;

1.4. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 ar kadastra numuru 1300 900 6556 – neapdzīvojamā telpa Nr.9 kopējā platībā 31,3 m2 (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 007) un 32/1000 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2),

īpašuma nosacītā cena Ls 5000 (pieci tūkstoši latu), tostarp apbūve Ls 1100, zeme Ls 3900;

1.5. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 ar kadastra numuru 1300 900 6571 – garāža Nr.8 kopējā platībā 25,0 m2 (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 008) un 17/1000 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2),

īpašuma nosacītā cena Ls 2800 (divi tūkstoši astoņi simti latu), tostarp apbūve Ls 800, zeme Ls 2000.

2. Izveidot lēmuma 1.punktā minēto īpašumu izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs – domes izpilddirektors V.Vītoliņš,

komisijas locekļi:

- domes deputāte, priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutova,

- domes deputāts I.Ančāns,

- domes deputāte Dz.Homka,

- domes deputāte I.Blaua,

- domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja Z.Gorenko.

3. Izveidot lēmuma 1.punktā minēto īpašumu izsoles sagatavošanas darba grupu šādā sastāvu:

- domes Juridiskās nodaļas vadītāja E.Rakiša,

- domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja G.Jubele,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vecākā referente S.Brauere,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas referente I.Strūberga.

4. Apstiprināt lēmuma 1.punktā minēto īpašumu izsoles noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu un nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2 turpmākas izmantošanas noteikumus saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot lēmuma 1.punktā minēto īpašumu izsoles un iesniegt domei lēmuma projektus par izsoļu rezultātiem un izsoļu izdevumu apstiprināšanu.

6. Izsoļu rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele Banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.107

(protokols Nr.4, 46.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārējā informācija.

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole), norēķinus veicot pilnā apmērā latos, atsevišķi tiek pārdoti Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamie īpašumi:

1.1. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6 ar kadastra numuru 1300 900 6037 – neapdzīvojamā telpa Nr.6 kopējā platībā 408,8 m2 (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 003 „B” daļa) un 4088/5520 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 148/1000 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2) un funkcionāli saistītā būve (kadastra apzīmējums 1300 008 3003 009, kopējā platība 9,6 m2),

1.2. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7 ar kadastra numuru 1300 900 6575 – neapdzīvojamā telpa Nr.7 kopējā platībā 388,0 m2 (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 005) un 317/1000 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2),

1.3. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8 ar kadastra numuru 1300 900 6335 – neapdzīvojamā telpa Nr.8 kopējā platībā 90,4 m2 (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 001)un 86/1000 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2),

1.4. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 ar kadastra numuru 1300 900 6556 – neapdzīvojamā telpa Nr.9 kopējā platībā 31,3 m2 (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 007) un 32/1000 kopīpašuma domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2),

1.5. nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 ar kadastra numuru 1300 900 6571 – garāža Nr.8 kopējā platībā 25,0 m2 (būve ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3003 008) un 17/1000 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 1300 008 3003, kopējā platība 3717 m2).

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums.

Dome - Jūrmalas pilsētas dome.

Izsolāmā manta – nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6,

nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7,

nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8,

nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9,

nekustamais īpašums Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10.

Izsoles rīkotājs – izsoles komisija.

Izsoles sagatavošanas darba grupa – darba grupa.

3. Informācijas publicēšanas kārtība.

Sludinājums par izsoli publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām, mājas lapā internetā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Pie mantas izliekams paziņojums par izsoli.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība.

4.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis".

4.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta trīs dienas pirms izsoles datuma.

4.3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā darba dienās no plkst.9 līdz 12 un no 14 līdz 16.

4.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”:

4.4.1. izsoles reģistrācijas maksa Ls 100,

4.4.2. nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā – no izsoles sākumcenas.

Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

4.5. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:

4.5.1. juridiskai personai:

4.5.1.1. apliecināts reģistrācijas apliecības noraksts;

4.5.1.2. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

4.5.1.3. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās mantas iegādi;

4.5.1.4. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

4.5.1.5. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.5.1.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

4.5.2. fiziskai personai:

4.5.2.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.5.2.2. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.5.2.3. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība. Tiek sastādīts to personu saraksts, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus.

4.7. Izsoles komisija un darba grupa nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

4.8. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:

4.8.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

4.8.2. ja nav iesniegti 4.5.apakšpunktā minētie dokumenti.

5. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

6. Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

7. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt mantu, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties mantu, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.

8. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens pretendents.

8.1. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesniegumu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

8.2. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz piecpadsmit minūtēm. Ja šajā laikā vairāk neviens izsoles dalībnieks neierodas, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 7.punktā noteikto kārtību.

8.3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus.

Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

8.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

8.5. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsolāmo mantu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli, par kādu cena tiks paaugstināta.

Nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6 solis ir Ls 1500,

nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7 solis ir Ls 3500,

nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8 solis ir Ls 1000,

nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 solis ir Ls 250,

nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 solis ir Ls 100.

8.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

8.7. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas. Pēc izsoles vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu.

8.8. Ja izsolē ir izsoles dalībnieki, kuru nosolītā summa ir vienāda, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par mantas izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

9. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu, viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

10. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā darba grupai nav iesniedzis dokumentus par to, ka noteikumu 6.un 9.punktā minētais norēķins ir nokārtots, viņš zaudē tiesības uz nosolīto mantu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāti.

Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot darba grupai par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto cenu.

11. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu, nodrošinājums tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles, pamatojoties uz viņa iesniegumu.

Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāts tikai nodrošinājums. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

12. Darba grupa sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Dome apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc noteikumu 9.punktā paredzētā maksājuma nokārtošanas.

13. Mantas nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta mantas pirkuma līgums.

14. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

14.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

14.2. neviens no izsoles dalībniekiem nepārsola mantas sākotnējo cenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu;

14.3. izsoles dalībnieks – mantas nosolītājs – nav parakstījis mantas pirkuma līgumu atbilstoši 13.punktam.

15. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:

15.1. informācija par mantas pārdošanu nav bijusi publicēta noteikumos norādītajos laikrakstos vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot noteikumus;

15.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

15.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

15.4. mantu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

15.5. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos publicētajai informācijai;

15.6. nav ievēroti noteikumu 4.5.apakšpunktā minētie noteikumi.

16. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem dome un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesnieguma, bet pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums un reģistrācijas maksa, pamatojoties uz viņu iesniegumu.2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.107

(protokols Nr.4, 46.punkts)

Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2

turpmākas izmantošanas noteikumi

Zemesgabals Jūrmalā, Ludzas ielā 2 (3717 m2) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā (J) un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā.

Apbūves noteikumos jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J) nozīmē zemesgabalus, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

Nolūki kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes, kas paredzēta jauktai darījumu, atpūtas un dzīvojamai apbūvei (J), ir:

(1) Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēka:

1) viesnīcas ēka:

- viesu nams;

2) moteļa ēka;

3) citas īslaicīgas apmešanās ēkas:

- kempings;

- tūristu mītne;

- jauniešu kopmītne;

- ēka atpūtai un brīvdienu pavadīšanai;

4) tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts:

- tirdzniecības kiosks vai segtais stends;

- tirdzniecības, atsevišķi novietota veikala un aptiekas ēka;

- sadzīves pakalpojumu ēka;

- apjumts tirgus vai tirgus paviljons;

- sezonas rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu objekti;

- degvielas uzpildes stacija;

- automašīnu tehniskās apkopes un remonta ēka.

5) atpūtas iestāde;

6) banku iestāžu ēka;

7) konferenču, biroju un projektēšanas iestāžu ēka;

8) restorāns, kafejnīca, bārs u.c. ēdināšanas uzņēmums:

- vasaras tipa kafejnīca, bufete un bārs ar vaļējām verandām;

9) azartspēļu ēka.

(2) Sabiedriskā iestāde:

1) pārvaldes iestāde;

2) kultūras iestāde;

3) ārstniecības un veselības aprūpes iestāde;

4) izglītības un zinātniskās pētniecības iestāde;

5) sporta ēka un būve;

6) veterinārā iestāde.

(3) Dzīvojamā māja:

1) savrupmāja;

2) vasarnīca;

3) privāts mājas bērnudārzs, kā palīgizmantošana.

(4) Palīgizmantošana:

1) saimniecības ēka;

2) individuālā garāža;

3) šķūnis;

4) ziemas dārzs (piebūvētas vai atsevišķi novietotas ēkas ar stiklota karkasa nesošajām sienām, izņemot siltumnīcas);

5) pagrabs ar kopējo platību līdz 40 kv.m.;

6) siltumnīca;

7) nojume;

8) apsardzes ēka;

9) publiskās tualetes ēka;

10) telpas individuālā darba vajadzībām.

Zemesgabals, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma karti „Zemesgabalu veidošanas noteikumi”, ir nedalāms.

Zemesgabala Jūrmalā, Ludzas ielā 2 maksimālais apbūves blīvums un intensitāte:

- savrupmāju apbūvei apbūves blīvums - 20%, intensitāte - 55%;

-darījumu iestādēm un sabiedriskajām iestādēm apbūves blīvums - 30%, intensitāte - 90%;

Zemesgabala Jūrmalā, Ludzas ielā 2 minimālā brīvā zaļā teritorija:

- darījumu iestādēm un sabiedriskajām iestādēm - 30%;

- savrupmājai – 50%.

Ņemot vērā, ka zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, tā apbūves rādītāji tiek noteikti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un apbūves noteikumu (būvnoteikumi) 8. nodaļas prasībām.

Jaunceļamo ēku un citu būvju apjomu (intensitāti) nedrīkst palielināt vairāk kā par 20% no kvartāla zemesgabalos esošo māju vai būvju vidējā apjoma (intensitātes) (8.8.1.(2)p.).

Maksimālais dzīvojamās ēkas augstums un stāvu skaits (8.8.2.(4)p.):

1) koka ēkām – 10 m, sadalot ēku 2 stāvos, un jumta izbūvi;

2) mūra ēkām – 12 m, sadalot ēku 2 stāvos ar jumta izbūvi;

3) maksimālais atpūtas, sabiedrisko un darījumu iestāžu ēku augstums un stāvu skaits – 12m, sadalot ēku 3 stāvos.

Pieļaujamais dzīvojamo ēku skaits uz zemesgabaliem, tiek noteikts ar tādu aprēķinu, ka uz katras 800 kv . m lielas zemesgabala daļas drīkst celt vienu dzīvojamo ēku, ja netiek pārsniegts zemesgabalā pieļautais apbūves blīvums (8.8.2.(11)p.).

Zemesgabala Jūrmalā, Ludzas ielā 2 apgrūtinājumi:

- ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas noteikumus;

- ēka ar kad. Nr.1300 008 3003 005 ir vēsturiska fona apbūves ēka, kas saglabājama kā apjoms;

- ievērot vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļa Jūrmalā, Ludzas ielā 3 (aizsardzības kārtas Nr.5578) 100m aizsardzības zonas noteikumus saskaņā ar LR Aizsargjoslu likumu;

- zemesgabals atrodas ūdensgūtnes iecirkņa ķīmiskajā aizsargjoslā;

- ievērot Ludzas ielas sarkanās līnijas;

- zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijās izstrādājot detālplānojumu, jāprecizē darījumu un sabiedrisko iestāžu novietojumu vietas.

Konkrētas apbūves iespējas precizējamas, izsniedzot arhitektūras un plānošanas uzdevumu, saskaņā ar spēkā esošajiem apbūves noteikumiem un būvnormatīviem.

Izziņā sniegtā informācija var mainīties sakarā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu izstrādāšanu 2009.-2021. gadam.


Lejupielāde: DOC un PDF