Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 1.novembra 604.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2012.gada 26.janvārīNr. 43

protokols Nr. 1, 50. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7
daļas nomas līguma noslēgšanu ar S. A.

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 25.augusta lēmumu Nr.829 „Par piesaistāmo platību noteikšanu 49 garāžām Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7” izveidots zemesgabals Friča Brīvzemnieka iela 7 3321 m2 platībā 49 garāžas ēku uzturēšanai, garāžas ēkas Nr.037 uzturēšanai nepieciešamas iznomāt 0,0186 d.d. - 61,66 m2 platībā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 5.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Friča Brīvzemnieka ielā 7 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7 domājamās daļas 38 garāžas ēku īpašnieki privatizējuši, 7 garāžas ēku īpašnieki zemesgabala domājamās daļas nomā, 5 garāžas ēku īpašnieki nav noslēguši zemesgabala domājamo daļu nomas līgumus.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 20.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz garāžas ēku Nr.037 nostiprinātas S.A.

S.A. (bez zemes nomas līguma) veicis zemes nomas maksu no 2006.gada līdz 2011.gadam Ls 227,18 apmērā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.343 „Par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo apbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 13.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar S.A. par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7, kadastra Nr. 1300 010 3302, kopējā platība 3321 m2, (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) 0,0186 domājamās daļas 61,66 m2 platībā nomu uz desmit gadiem garāžas ēkas Nr.037 uzturēšanai.

2. Noteikt, ka S. A. veic maksājumus par zemes faktisko izmantošanu:

2.1. Zemes nomas maksu par laika periodu no 2006.gada 20.septembra līdz 2008.gada 30.jūnijam - 5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības:

2.1.1. 2006.gadā zemesgabala 3321 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 28395. Tādējādi nomas maksa no 2006.gada 20.septembra līdz 2006.gada 31.decembrim ir Ls 7,44 apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

2.1.2. 2007.gadā zemesgabala 3321 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 29590. Tādējādi nomas maksa ir Ls 27,47 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

2.1.3. Svītrots ar domes 2012.gada 1.novembra 604.lēmumu

2.2. Zemes nomas maksu no 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim noteikt - 1,5% apmērā gadā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām, kas zemesgabalam 3221 m2 platībā ir Ls 184346. Grozīts ar domes 2012.gada 1.novembra 604.lēmumu

2.3. No 2010.gada 1.janvāra zemes nomas maksu noteikt gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētai grāmatvedībai (I.Kundziņa) izrakstīt rēķinu ņemot vērā S.A. veiktos maksājumus.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF