Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 6

protokols Nr. 1, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408
„Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

1. Papildināt lēmumu ar 8’.punktu šādā redakcijā:

„8’.Ievēlēt sociālo, veselības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

8’.1. Ilmārs Ančāns;

8’.2. Iveta Blaua;

8’.3. Dzintra Homka;

8’.4. Vladimirs Maksimovs;

8’.5. Aigars Tampe.”

2. Svītrot lēmuma 4.un 6.punktus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF