Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 27

protokols Nr. 20, 33. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” šādus grozījumus:

1. Nolikuma 1.nodaļā:

aizstāt 1.1.punktā vārdu „personāla” ar vārdiem „darbinieku skaita (darba vietu)”;

papildināt 1.5.punktu ar teikumu „Jauna amata izveidošanas gadījumā darba grupa sniedz priekšlikumu Domei par amatalgas likmi”.

2. Nolikuma 2.nodaļā:

aizstāt 2.1.punktā skaitli „3,85” ar skaitli „3,64”;

aizstāt 2.2.punktā skaitli „3,38” ar skaitli „3,2”;

aizstāt 2.3.punktā skaitli „ 2,69” ar skaitli „2,55”.

3. Nolikuma 5.nodaļā:

aizstāt 5.1.punktā vārdu „personāla” ar vārdiem „darbinieku skaita (darba vietu)”.

4. Nolikuma 6.nodaļā:

svītrot 6.1.punktā otro teikumu;

aizstāt 6.4.punktā skaitli „20” ar skaitli „30”.

5. Nolikuma 7.nodaļā:

aizstāt 7.3.punktā vārdus „ne vairāk kā vienas minimālās mēnešalgas apmērā” ar vārdiem „kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmēru”.

6. Nolikuma 12.nodaļā:

papildināt 12.2.punktu pēc frāzes „2012.gadā” ar frāzi „un 2013.gadā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF