Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 26

protokols Nr. 20, 25. punkts

Koku vērtēšanas komisijas nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes Koku vērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) darbības uzdevumus un kompetenci, struktūru, darba organizāciju, tiesības un kārtību, kādā tiek izskatīti iesniegumi un pieņemti Komisijas lēmumi.

2. Komisija savā darbā ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošos noteikumus Nr.46 „Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība” (turpmāk tekstā – Noteikumi) un šo nolikumu.

II. Komisijas darbības uzdevumi un kompetence

3. Komisijas uzdevumi ir:

3.1. izskatīt koku ciršanas iesniegumus un izvērtēt koku atbilstību pilsētvides ainavas, ekoloģijas, ēku ekspluatācijas, būvniecības, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības prasībām, cilvēku drošības apstākļiem, iedzīvotāju sociālajām vajadzībām, kā arī koku atbilstību normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un lemt par koku nociršanu vai saglabāšanu;

3.2. sagatavot koku ciršanas atļaujas (turpmāk tekstā – atļauja);

3.3. sagatavot atļaujas nokaltušo koku ciršanai pašvaldības mežos (mežaparkos);

3.4. izvērtēt un skaņot iesniegtos jaunbūvju skiču projektus;

3.5. izvērtēt koku vainagu veidošanas iesniegumus un sagatavot koku vainagošanas atļaujas;

3.6. kontrolēt Noteikumu ievērošanu;

3.7. apzināt valsts nozīmes un vietējās nozīmes aizsargājamos kokus;

3.8. izvērtēt nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu par koku ciršanu sabiedriski nozīmīgos publiskajos apstādījumos.

III. Komisijas struktūra

4. Komisijas priekšsēdētāju, Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un Komisijas locekļus apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

IV. Komisijas darba organizācija

5. Komisijas sēdes vada un Komisijas darbu organizē Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pienākumus pilda Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

6. Komisijas priekšsēdētājs paraksta Komisijas pieņemtos lēmumus (atļaujas, projektus), kā arī citus Komisijas sagatavotos dokumentus.

7. Komisija iesniegumus izskata izbraukuma sēdēs. Komisijas sēdes notiek ne retāk kā divas reizes mēnesī.

8. Komisija kārtējā izbraukuma sēdē pieņem lēmumu un noformē apskates aktu par:

8.1. koku ciršanu, norādot koku ciršanas pamatojumu un koku novērtējumu;

8.2. koku vainagošanu, norādot koku vainagošanas pamatojumu un vainagošanas nosacījumus;

8.3. jaunbūves skaņošanu, saskaņojot projektu vai norādot nepieciešamās izmaiņas;

8.4. koku un krūmu stādīšanu publiskajos apstādījumos, norādot stādīšanas pamatojumu un stādīšanas nosacījumus;

8.5. publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu sabiedriski nozīmīgos publiskajos apstādījumos.

9. Komisija ir lemtspējīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse Komisijas locekļu.

10. Komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši ne mazāk kā puse Komisijas locekļu, apliecinot to ar saviem parakstiem apskates aktā. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

11. Kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsargjoslās koku ciršanu Komisija saskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pilnvaroto pārstāvi.

12. Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu, izņemot avārijas un nokaltušu koku, sabiedriski nozīmīgos publiskajos apstādījumos (arī publiski pieejamos objektos), rīko publisko apspriešanu, ja tā ir nepieciešama.

Komisija ievieto atbilstošu informāciju par plānoto koku ciršanu Jūrmalas pilsētas interneta mājas lapā, pašvaldības informatīvajā laikrakstā un Jūrmalas pilsētas domē. Informācijā norāda ciršanas ierosinātāju, ciršanas vietu (adresi), ciršanas pamatojumu, nocērtamo koku skaitu, sugu un diametru. Publiskās apspriešanas termiņš ir ne mazāk kā divas nedēļas no izsludināšanas dienas. Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas Komisija pieņem attiecīgu lēmumu.

13. Ja būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūras ietvaros, kuru rīko cita domes institūcija, paredzēta publiskā apspriešana arī par plānoto koku ciršanu, tad Komisijai nav nepieciešams rīkot publisko apspriešanu saskaņā ar nolikuma 12.punktu.

V. Atļaujas izsniegšanas kārtība

14. 10 darbdienu laikā vai 20 darbdienu laikā, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai citu institūciju atzinumi, Komisija sagatavo atļauju ar topogrāfisko plānu, kurā atzīmē nocērtamos kokus un informē iesniedzēju vai sniedz pamatotu atteikumu Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā.

15. Pirms atļaujas izsniegšanas, Komisija aprēķina zaudējumus, kas apstādījumiem nodarīti likvidējot kokus un sagatavo rēķinu. Komisija aprēķina zaudējumu atlīdzību saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

16. Komisija aprēķinot zaudējumu atlīdzību un izvērtējot teritorijas apstādījumu apjomu, koku dendroloģisko un ainavisko vērtību, koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku drošības apstākļiem var samazināt zaudējumu atlīdzības apmēru piemērojot pašvaldības noteikto koeficientu 0,5. Gadījumos, kad cērtami III kategorijas koki, Komisija samazina zaudējumu atlīdzības apmēru, piemērojot pašvaldības noteikto koeficientu 0.

17. Sagatavoto atļauju un rēķinu par zaudējumu atlīdzību (ja tā ir noteikta) Komisija nodod Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā.

VI. Komisijas tiesības

18. Komisijai savas kompetences ietvaros ir tiesības pamatoti:

18.1. pieprasīt un saņemt nepieciešamo papildu informāciju no apstādījuma teritorijā esošajām fiziskām vai juridiskām personām;

18.2. noraidīt koku ciršanas vai koku vainagošanas pieteikumus;

18.3. norādīt nepieciešamās izmaiņas jaunbūves projektos;

18.4. noraidīt koku un krūmu stādīšanas pieteikumus publiskajos apstādījumos;

18.5. pieprasīt sagatavot publisko apstādījumu teritorijas labiekārtojuma projektu, ja publiskajos apstādījumos plānota koku vai krūmu stādīšana;

18.6. kontrolēt apstādījumu teritorijas, neatkarīgi no to piederības un īpašuma formas;

18.7. informēt Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības policiju par Noteikumu neievērošanu.

19. Komisijas darbā bez balss tiesībām Komisija var pieaicināt citus pašvaldības speciālistus vai citus ekspertus.

VII. Komisijas darba nodrošinājums

20. Komisijas izbraukuma sēdes ar transportu nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Saimniecības nodaļa.

21. Komisijas lietvedību kārto Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas mežsaimniecības speciālisti.

22. Komisijas lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

VIII. Noslēguma jautājums

23. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra nolikumu Nr.17 „Koku ciršanas komisijas nolikums”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF