Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 07.02.2012. Stājas spēkā 08.02.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr. 48

protokols Nr. 25, 14. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13
„Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi” 41.1.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„41.1. organizēt tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot dzērienus, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz piecpadsmit tilpumprocentus”.

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un pašvaldības vietējā laikrakstā un stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispārējas ziņas

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”

Projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz izmaiņas pieļaujamā absolūtā spirta daudzuma tilpumprocentu palielinājumu alkoholisko dzērienu tirdzniecībai pludmales teritorijā.

Projekta nepieciešamības pamatojumus

Izvērtējot uzņēmēju izteiktos priekšlikumus, lai nodrošinātu piedāvātā servisa līmeņa paaugstināšanu.

Informācija par projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiek paplašināts pieļaujamā tirdzniecības sortimenta klāsts pludmales kafejnīcās.

Ietekme uz administratīvajām procedūrām

Administratīvo slogu fiziskām un juridiskām personām saistošo noteikumu ieviešana neietekmēs

Konsultācijas ar privātpersonām

Saistošo noteikumu tapšanas gaitā notika konsultācijas ar uzņēmējiem, kuri veic savu uzņēmējdarbību pludmales teritorijā.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF