Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.10.2011. Stājas spēkā 05.10.2011.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2013.gada 17.oktobra 73.saistošajiem noteikumiem

2011.gada 11.augustāNr. 33

protokols Nr. 15, 13. punkts

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 13.punktu, 43.panta 1.daļas 1.punktu

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.47
„Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna,
t.sk. izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

1. Saistošo noteikumu 2.3, 2.4 un 3.1.punktā vārdus „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa” aizstāt ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa” attiecīgajā locījumā.

2. Saistošo noteikumu 9.punktā vārdus „Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā” aizstāt ar vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Paskaidrojuma raksts

Vispārējas ziņas

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas nodrošina pilsētas ģeodēziskā tīkla uzraudzību un uzturēšanu, inženierbūvju būvniecības ieceres, projektēšanas un inženierizpētes jautājumu uzraudzību atbilstoši savai kompetencei un saskaņā ar šo nolikumu. Nodaļa veic darbību, ievērojot Ģeotelpiskās informācijas likumu, Būvniecības likumu, Meliorācijas likumu un citus Latvijas Republikā spēkā esošos likumus, Ministru kabineta Vispārīgos būvnoteikumus, Latvijas būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, kā arī Jūrmalas pilsētas domes lēmumus un saistošos noteikumus.

Projekta satura izklāsts

Atbilstoši izmaiņām pašvaldības nolikumā tiek veikti grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.47 „Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, t.sk. izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā”

Projekta nepieciešamības pamatojums

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas izveidošana saskaņā ar nodaļas nolikumu.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Papildus izdevumi 2011.gadā netiek plānoti.

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā nav

Ietekme uz administratīvajām procedūrām nav

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas

Sagatavoja Ģ.Brambergs 67147594

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF