Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr. 579

protokols Nr. 25, 18. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20
daļas nomas līguma noslēgšanu
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ILMAS APTIEKA”

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 19.septembra lēmumu nostiprināta īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tukuma ielā 20 (kadastra numurs 1300 026 4609), kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1309 026 4609 un kopējo platību 770 m2, bibliotēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 001, veikala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 003 (dabā neeksistē) un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 004, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000442987.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Vispārēja tipa aptiekas atvēršanai Ķemeros komisijas 2011.gada 25.novembra sēdes atzinumu (protokols Nr.5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ILMAS APTIEKA” (vienotais reģistrācijas numurs 40003094510) par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 001 (kopējā platība 323,3 m2) telpām 50 m2 platībā un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 (kopējā platība 770 m2) domājamām daļām 63 m2 platībā, nomu uz pieciem gadiem vispārēja tipa aptiekas darbības nodrošināšanai. Noteikt telpu nomas maksu Ls 28,39 apmērā mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF