Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr. 578

protokols Nr. 25, 17. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Z.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 12.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Muižas ielā 7, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2053 m2 un pamatceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 003 nostiprinātas I.Z., zemesgrāmatas nodalījums Nr.1598.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 26.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz administratīvo ēku Jūrmalā, Muižas ielā 7 ar kadastra numuru 1300 007 5601 001 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000436727.

Administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 001 uzturēšanai nepieciešama zemesgabala daļa 1718 m2 platībā.

2011.gada 14.decembrī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts I.Z. iesniegums (lietas Nr.1.1-39/7552-Z) ar lūgumu par zemesgabala nomas līguma noslēgšanu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā I.Z. iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar I.Z. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 ar kadastra Nr.1300 007 5601 un kopējo platību 2053 m2 (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu) daļas 1718 m2 platībā nomu no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 001 uzturēšanai.

2. Noteikt nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2012.gada 1.janvāra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF