Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 16.februāra 86.lēmumu

2011.gada 29.decembrīNr. 574

protokols Nr. 25, 12. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.357
„Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu”
un Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmuma Nr.570
„Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357
„Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65
un adreses piešķiršanu”” atzīšanu par spēku zaudējušu

Izskatot zemes vienības īpašnieku L.L., L.Ž. un J.I. iesniegumu (Reģistrācijas Nr.1.2-1/3459) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu” un atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.570 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu”, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu” jaunizveidotajām zemes vienībām kļūdaini tika piešķirtas adreses, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9. punktu, kurš nosaka, ka zemes vienībai kopā ar ēku (un ar to funkcionāli saistītajām ēkām) piešķir vienu adresi un 11.punktu, kurš nosaka, ka funkcionāli nesaistītām ēkām, kas atrodas uz viena zemesgabala, piešķir katrai savu adresi, zemes vienībai saglabājot tādu adresi, kāda piešķirta vienai no ēkām, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir viena vai dažādu īpašnieku īpašumā (valdījumā).

Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2008.gada 21.maijā saņemto iesniegumu Nr.13-03-LR/84 „Par adrešu apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65” 2008.gada 3.jūlijā tika pieņemts lēmums Nr.570 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu”.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 6.punkta 2.pielikumu lēmumā noteiktie apgrūtinājuma kodi jānomaina atbilstoši esošajiem noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu”:

1.1. Lēmuma 1.punktā vārdus „Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65” aizstāt ar vārdiem „Kalēju iela 65, Jūrmala”;

1.3. Lēmuma 2.punktā vārdus „Jūrmalā, Kalēju ielā 49A” aizstājot ar vārdiem „Kalēju iela 61, Jūrmalā”;

1.4. Lēmuma 1.2.1.apakšpunktā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu kodu „020301” aizstāt ar kodu „120301”;

1.5. Lēmuma 1.2.2.apakšpunktā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu kodu „02050601” aizstāt ar kodu „12050601”;

1.6. Lēmuma 1.2.3.apakšpunktā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu kodu „010103” aizstāt ar kodu „110103”;

1.7. Lēmuma 2.2.1.apakšpunktā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu kodu „020301” aizstāt ar kodu „120301”;

1.8. Lēmuma 2.2.2.apakšpunktā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu kodu „02050601” aizstāt ar kodu „12050601”;

1.9. Lēmuma 2.2.3.apakšpunktā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu kodu „010103” aizstāt ar kodu „110103”.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.570„Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 „Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu””.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF