Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr. 573

protokols Nr. 25, 11. punkts

Par dzīvojamo māju Jūrmalā, Līču ielā 2 pieņemšanu
Jūrmalas pilsētas pašvaldības lietošanā
palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 51.pantā noteikto, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumu Nr.564 „Par mājokļu attīstības programmu”, ar kuru tika apstiprināta Jūrmalas pašvaldības Mājokļu attīstības programma 2006.–2011.gadam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” nodot un Jūrmalas pilsētas domei pieņemt bezatlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu Līču ielā 2, Jūrmalā (kadastra Nr.13000212205), kas sastāv no zemesgabala un uz tā esošām mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām ar 65 dzīvokļiem pēc ēku nodošanas ekspluatācijā.

2. Noteikt, ka pēc lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma nodošanas Jūrmalas pilsētas domei, tas izmantojams palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā.

3. Pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” nodrošināt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

4. Pamatojoties uz lēmuma 1.punktu, Jūrmalas pilsētas domei noslēgt ar Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas attīstības projekti” beztermiņa nekustamā īpašuma lietošanas līgumu, kurā paredzēt arī apsaimniekošanas un pārvaldīšanas, kā arī dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanas kārtību .

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF