Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr. 572

protokols Nr. 25, 10. punkts

Par daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecību un iegādi
Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstībai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 23.punktu, likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” 17.panta septītajā daļā noteikto, ņemot vērā likumu „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumu Nr.564 „Par mājokļu attīstības programmu”, ar kuru tika apstiprināta Jūrmalas pašvaldības Mājokļu attīstības programma 2006.–2011.gadam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (turpmāk – P SIA) „Jūrmalas attīstības projekti” realizēt uz P SIA „Jūrmalas attīstības projekti” piederošā zemesgabala Jūrmalā, Dīķu ielā 30 (kadastra Nr.13000210204) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa 1.kārtas – divu jaunceļamu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar 166 dzīvokļiem būvniecību, infrastruktūras izveidi un teritorijas labiekārtošanas darbus.

2. Atļaut P SIA „Jūrmalas attīstības projekti”, piemērojot iepirkuma procedūru- atklātu konkursu, ņemt aizņēmumu kredītiestādē, nepārsniedzot LVL 6 239 651 (seši miljoni divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit viens lats) līdz 10 gadiem un noteikt, ka aizņēmums izmantojams 1.punktā noteiktās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa Jūrmalā, Dīķu ielā 30 1.kārtas – divu jaunceļamu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ar 166 dzīvokļiem būvniecībai, infrastruktūras izveidei un labiekārtošanas darbiem.

3. Noteikt, ka P SIA „Jūrmalas attīstības projekti” lēmuma 2.punktā minētā aizņēmuma nodrošinājumam ir tiesīga ieķīlāt nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dīķu ielā 30 (kadastra Nr.13000210204).

4. Jūrmalas pilsētas domei sākot ar 2014.gadu katru gadu slēgt ar P SIA „Jūrmalas attīstības projekti” līgumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kompleksa Jūrmalā, Dīķu ielā 30 dzīvokļu īpašumu iegādi attiecīgajā saimnieciskajā gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta ietvaros.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF