Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 29.decembrīNr. 567

protokols Nr. 25, 2. punkts

Par Marikas Stepanovas atbrīvošanu no
pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītājas amata

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Darba likuma 100.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.7 ,,Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums” VI nodaļas 36.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītājas Marikas Stepanovas 2011.gada 13.decembra iesniegumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbrīvot MARIKU STEPANOVU 2012.gada 18.janvārī no Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītājas amata.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF