Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 383

protokols Nr. 15, 38. punkts

Par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un 48/100 domājamo daļu
no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 atsavināšanu

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Shwartz” ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 11.decembra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz pamatceltni liters Nr.001 (kafejnīca) Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 k-1 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.4262) un 52/100 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 un kopējo platību 1337 m2 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.5112).

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 18.septembra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz glābšanas stacijas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000076326) un ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 22.decembra lēmumu atstātas nostiprinātas īpašuma tiesības uz 48/100 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 un kopējo platību 1337 m2 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.5112).

Saskaņā ar 2002.gada 18.decembrī noslēgto pilnvarojuma līgumu Nr.01-16/1013 glābšanas stacijas ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 nodota apsaimniekošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība”.

2010.gada 17.decembrī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.838 „Par zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 lietošanas kārtības noteikšanu”.

2011.gada 20.aprīlī Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Shwartz” iesniegums, lietas Nr.1.1-37/2627, par vēlmi pirkt Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo glābšanas stacijas ēku 002 un zemesgabala 48/100 domājamās daļas Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 viesu mājas kompleksa ar iebūvētu glābšanas staciju izveidei.

Akciju sabiedrības „BDO” aprēķinātā glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 48/100 domājamo daļu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 tirgus vērtība 2011.gada 31.maijā ir Ls 257300, tostarp būves vērtība Ls 42300 un zemesgabala 48/100 domājamo daļu vērtība Ls 215000.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta ceturtās daļas 7.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, ņemot vērā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Shwartz” 2011.gada 18.maijā Jūrmalas pilsētas domē reģistrēto iesniegumu ar lietas Nr.1.1-37/3404, Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 10.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/04) un 2011.gada 9.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantu – nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 daļu, kas sastāv no glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002, kopējā platība 305,6 m2, un 48/100 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 un kopējo platību 1337 m2, pārdot to izsolē.

2. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 daļas nosacīto cenu Ls 257300 (divi simti piecdesmit septiņi tūkstoši trīs simti latu), tostarp glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 vērtība Ls 42300 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 48/100 domājamo daļu vērtība Ls 215000. Noteikt, ka atsavināšanas izdevumus, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu un publikāciju Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” sedz pircējs.

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 daļas, kas sastāv no glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 48/100 domājamām daļām, pirkuma līguma projektu (lēmuma pielikums).

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) veikt nepieciešamās darbības 1.punktā minētās mantas atsavināšanai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.383

(protokols Nr.15, 38.punkts)

PIRKUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā, divi tūkstoši vienpadsmitā gada ______________(__.__.2011.), Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā “Pārdevējs”), priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, no vienas puses, un ______________________ (turpmāk tekstā “Pircējs), ______________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada __.___________ lēmumu Nr.____ (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savā starpā noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk tekstā „Līgums”):

1. Līguma priekšmets.

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 daļu, kas sastāv no glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 un kopējo platību 305,6 m2 un 48/100 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 un kopējo platību 1337 m2 (turpmāk tekstā „Manta”)

1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 18.septembra lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz glābšanas stacijas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000076326) un ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 22.decembra lēmumu atstātas nostiprinātas īpašuma tiesības uz 48/100 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 un kopējo platību 1337 m2 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 (zemesgrāmatas nodalījums Nr.5112).

2. Cena un norēķinu veikšanas kārtība.

2.1. Mantas pārdošanas cena ir Ls _______ (__________________ latu).

2.2. Līguma noslēgšanas brīdī Pircējs pilnā apmērā ir veicis maksājumu par Mantas pirkumu, samaksu veicot 100% apmērā latos.

2.3. Valsts noteiktos maksājumus, kas saistīti ar Mantas reģistrēšanu zemesgrāmatā, maksā Pircējs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmēros.

3. Mantas pārņemšanas nosacījumi.

Mantas valdījuma tiesības pāriet Pircējam pēc Līguma noslēgšanas, pilna maksājuma izdarīšanas un Mantas pieņemšanas-nodošanas akta (Līguma 2.pielikums) parakstīšanas, bet Mantas īpašuma tiesības Pircējam pāriet ar īpašuma tiesību nostiprinājumu zemesgrāmatā uz Pircēja vārda.

4. Pirkuma līguma nosacījums.

4.1. Trīsdesmit dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Pircējs noslēdz līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi par Mantas bezatlīdzības lietošanu, paredzot, ka lietotājs maksā par faktiski patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli par Mantu. Nomas līgums tiek reģistrēts zemesgrāmatā un Pircējs sedz visus ar tā reģistrēšanu saistītos izdevumus.

4.2. Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 rekonstrukcijas laikā Pircējs zemesgabalā Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 vai tam piegulošā teritorijā novieto glābšanas dienesta funkcijas nodrošināšanai atbilstoši aprīkotas pagaidu telpas un nodod tās Jūrmalas pilsētas domei bezatlīdzības lietošanā, paredzot, ka Jūrmalas pilsētas dome sedz maksājumus par faktiski patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem.

4.3. Sešdesmit dienu laikā pēc objekta ar iebūvētu glābšanas staciju Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 pieņemšanas ekspluatācijā Pircējs noslēdz ar Jūrmalas pilsētas domi beztermiņa līgumu par glābšanas dienesta telpu ne mazāku kā 100m2 platībā un tām piekrītošās zemes daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, paredzot, ka Jūrmalas pilsētas dome sedz maksājumus par faktiski patērētajiem komunālajiem pakalpojumiem un nekustamā īpašuma nodokli par izmantoto ēkas daļu un piekrītošo zemesgabala daļu. Pircējs bezatlīdzības līgumu reģistrē zemesgrāmatā un sedz visus ar tā reģistrēšanu saistītos izdevumus.

4.4. Līguma slēdzēju puses vienojas, ka zemesgrāmatā tiek ierakstīta lietu tiesība par labu Pārdevējam, kas nosaka nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 īpašnieka pienākumu nodrošināt Pārdevēju ar beztermiņa un bez atlīdzības telpām ne mazākām kā 100m2 platībā un zemesgabala daļas glābšanas dienesta funkciju veikšanai.

5. Strīdu izšķiršanas kārtība.

Radušies strīdi par līgumsaistību neizpildi tiek risināti savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

6. Līguma grozīšana un laušana.

6.1. Grozīt Līguma noteikumus var tikai pēc abpusējas vienošanās. Līguma izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir rakstiski noformēti un abu pušu parakstīti.

6.2. Līgums var tikt izbeigts, ja otra līgumslēdzējas puse nepilda Līguma noteikumus. Šajā gadījumā Līguma noteikumus neizpildījusī puse atlīdzina otrai pusei visus ar Līguma noteikumu neizpildīšanu un izbeigšanu saistītos zaudējumus un papildizdevumus.

7. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības laiks.

7.1. Līgums stājas spēkā pēc tā parakstīšanas. Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējās vienošanās, pārrunas un sarakste par Līgumu zaudē savu spēku.

7.2. Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas puses tiesību pārņēmējam.

8. Citi noteikumi.

8.1. Līgums sagatavots latviešu valodā uz __ lapām 3 eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pārdevēja, viens pie Pircēja, viens iesniedzams Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā. Līguma 1.pielikumā Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada __._______ lēmuma Nr.___ noraksts, 2.pielikumā pieņemšanas–nodošanas akts un 3.pielikumā būves tehniskās inventarizācijas lietas kopija.

8.2. Ja sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, dažas Līguma normas kļūst pretlikumīgas, tad to darbība tiek pārtraukta, bet tas nevar būt par pamatu Līguma atzīšanai par spēkā neesošu.

8.3. Uz pārdošanas brīdi Manta nav nevienam atsavināta, par to nepastāv strīdi, tai nav uzlikts aizliegums.

8.4. Līguma sadaļu virsraksti izmantoti teksta labākai salasāmībai un nevar tikt izmantoti Līguma iztulkošanai vai izskaidrošanai.

9. Pušu rekvizīti un paraksti.

Pircējs Pārdevējs

________________ Jūrmalas pilsētas dome

________________ Jūrmala, Jomas ielā 1/5

________________ n/m reģistrācijas Nr.LV 90000056357

z.v._________________ z.v.______________

(_______________) (Gatis Truksnis)2.pielikums

Pirkuma līgumam Nr.___________

Pieņemšanas-nodošanas akts

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada ___._________ lēmumu Nr._____, 2011.gada _____._________ pirkuma līgumu Nr.__________, ____________________, _____________ personā, nodod un __________________, _______ personā, pieņem savā valdījumā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 daļu, kas sastāv no glābšanas stacijas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 1509 002, kopējā platība 305,6 m2, un 48/100 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra numuru 1300 009 1509 un kopējo platību 1337 m2.

Ar pieņemšanas– nodošanas akta parakstīšanu tiek nodotas _________________.

Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas laikā tiek fiksēts ________________.

Jūrmalā, 2011.gada __. ___________

Pieņem Nodod

______________________ ________________________________

z.v. z.v.

_____________ _____________

(paraksts) (paraksts)


Lejupielāde: DOC un PDF