Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 382

protokols Nr. 15, 37. punkts

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma
Jūrmalā, Turaidas ielā 11 atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 7.maija lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 11 ar kadastra numuru 1300 509 5105 - paviljonu-kafejnīcu (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 001), paviljonu–muzeju (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 002), paviljonu-muzeju (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 003), paviljonu-muzeju (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 004), veikalu (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 005), Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000432448.

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NP Edinburga” ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 12.maija lēmumu nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Turaidas ielā 11 5185 m2 platībā, kadastra numurs 1300 009 5101, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1519.

2005.gada 4.jūlijā noslēgts pilnvarojuma līgums Nr.1.1-16/628 par ēkas Jūrmalā, Turaidas ielā 11 nodošanu apsaimniekošanā Majoru kultūras namam, kura daļēju tiesību un saistību pārņēmējs ir Jūrmalas Kultūras centrs saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.911.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2007.gada 22.februāra spriedumu lietā Nr.PAC-0088 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Baltikums Nams” uzlikts par pienākumu noslēgt ar Jūrmalas pilsētas domi līgumu par zemes gabala 5185 m2 platībā Jūrmalā, Turaidas ielā 11 nomu, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā uz termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim.

2011.gada 30.jūnijā Jūrmalas pilsētas domē ar lietas Nr.1.1-37/4373 reģistrēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NP Edinburga” iesniegums par Dievmātes Kazaņas ikonas baznīcas atjaunošanu Jūrmalā, Turaidas ielā 11 .

Akciju sabiedrības „BDO” aprēķinātā nekustamā īpašuma apbūves Jūrmalā, Turaidas ielā 11, kadastra numurs 1300 509 5105, tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2011.gada 27.jūlijā ir Ls 25500.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 9.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantu - ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 11 ar kadastra numuru 1300 509 5105 - paviljonu-kafejnīcu (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 001), paviljonu–muzeju (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 002), paviljonu-muzeju (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 003), paviljonu-muzeju (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 004), veikalu (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 005), pārdodot to izsolē.

2. Apstiprināt ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 nosacīto cenu Ls 25500 (divdesmit pieci tūkstoši pieci simti latu). Noteikt, ka atsavināšanas izdevumus, kas saistīti ar īpašuma novērtēšanu un publikāciju Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” sedz pircējs.

3. Izveidot ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs - domes izpilddirektors V.Vītoliņš,

komisijas locekļi:

- domes deputāte, priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutova,

- domes deputāts, priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītis,

- domes deputāts I.Ančāns,

- domes deputāte Dz.Homka,

- domes deputāte I.Blaua,

- domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja Z.Gorenko.

4. Izveidot ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 izsoles sagatavošanas darba grupu šādā sastāvā:

- domes Juridiskās nodaļas vadītāja E.Rakiša,

- domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja G.Jubele,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vecākā referente S.Brauere,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas referente I.Strūberga.

5. Apstiprināt ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

6. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Turaidas ielā 11 izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.382

(protokols Nr.15, 37.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārējā informācija.

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole), norēķinus veicot 100% latos, tiek pārdota Jūrmalas pilsētas pašvaldības manta – ēku (būvju) nekustamais īpašums Jūrmalā, Turaidas ielā 11 ar kadastra numuru 1300 509 5105 - paviljons-kafejnīca (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 001, kopējā platība 120,7 m2), paviljons–muzejs (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 002, kopējā platība 194,5 m2), paviljons-muzejs (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 003, kopējā platība 258,9 m2), paviljons-muzejs (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 004, kopējā platība 130,7 m2), veikals (kadastra apzīmējums 1300 009 5101 005, kopējā platība 65,8 m2).

Jūrmalas Kultūras centrs atbrīvo telpas un Jūrmalas pilsētas dome nodod ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 11 pircējam sešus mēnešu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas dienas, paredzot, ka līdz pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienai Jūrmalas pilsētas dome neveic maksājumus par īpašuma (ēku un zemes) faktisko izmantošanu.

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums.

Dome - Jūrmalas pilsētas dome.

Izsolāmā manta – ēku (būvju) nekustamais īpašums Jūrmalā, Turaidas ielā 11.

Izsoles rīkotājs – izsoles komisija.

Izsoles sagatavošanas darba grupa – darba grupa.

3. Informācijas publicēšanas kārtība.

3.1. Sludinājums par izsoli un termiņš, līdz kuram persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, var pieteikties uz izsoli, publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām, mājaslapā internetā un Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Pie mantas izliekams paziņojums par izsoli.

3.2. Vienlaikus ar sludinājumu pirmpirkuma tiesīgajai personai tiek nosūtīts paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tā var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

4. Pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu par nosacīto cenu ir zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5101 Jūrmalā, Turaidas ielā 11 īpašniekam(-iem), kura(-iem) īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā.

5. Ja sludinājumā norādītajā termiņā no personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu, nosakot, ka maksājums tiek veikts viena mēneša laikā no paredzētās izsoles dienas.

6. Ja pieteikumu par mantas pirkšanu noteiktajā termiņā iesniegušas vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, tiek rīkota izsole starp šīm personām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

7. Ja izsludinātajā termiņā persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, nav iesniegusi pieteikumu par mantas pirkšanu vai iesniegusi atteikumu, rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētā persona ir tiesīga iegādāties mantu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

8. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība.

8.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

8.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta trīs dienas pirms izsoles datuma.

8.3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00.

8.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”:

8.4.1. izsoles reģistrācijas maksa Ls 100,

8.4.2. nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā – no izsoles sākumcenas.

Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

8.5. Personai, kura piesaka pirmpirkuma tiesības, ir jāiesniedz šādi dokumenti

8.5.1. juridiskai personai, kā arī personālsabiedrībai:

8.5.1.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.5.1.2. apliecināts reģistrācijas apliecības noraksts;

8.5.1.3. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

8.5.1.4. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās mantas iegādi;

8.5.1.5. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

8.5.1.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

8.5.2. fiziskai personai:

8.5.2.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.5.2.2. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.5.2.3. ja īpašnieku pārstāv pilnvarota persona, tad pilnvarotās personas pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) un pilnvara (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.5.2.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

8.6. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:

8.6.1. juridiskai personai:

8.6.1.1. apliecināts reģistrācijas apliecības noraksts;

8.6.1.2. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

8.6.1.3. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās mantas iegādi;

8.6.1.4. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

8.6.1.5. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.6.1.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

8.6.2. fiziskai personai:

8.6.2.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.6.2.2. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.6.2.3. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

8.7. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (1.pielikums). Tiek sastādīts to personu saraksts, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus.

8.8. Izsoles komisija un darba grupa nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

8.9. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:

8.9.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

8.9.2. ja nav iesniegti 8.5., 8.6.apakšpunktā minētie dokumenti.

9. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva.

10. Piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

11. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt mantu, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties mantu, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.

12. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens pretendents.

12.1. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesniegumu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

12.2. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz piecpadsmit minūtēm. Ja šajā laikā vairāk neviens izsoles dalībnieks neierodas, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 11.punktā noteikto kārtību.

12.3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus.

Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

12.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

Izsoles beigās protokolists aizpilda izsoles protokolu (2.pielikums).

12.5. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsolāmo mantu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli - Ls 2000, par kādu cena tiks paaugstināta.

12.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

12.7. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas. Pēc izsoles vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu.

12.8. Ja izsolē ir izsoles dalībnieki, kuru nosolītā summa ir vienāda, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par mantas izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

12.9. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu un kurš ir atzīts par mantas nosolītāju, paraksta protokolu un saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto mantu atbilstoši paraugam (3.pielikums).

13. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu, viena mēneša laikā no izsoles dienas (maksājums veicams izsoles komisijas norādītajā kontā).

Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

14. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā darba grupai nav iesniedzis dokumentus par to, ka noteikumu 13.punktā minētais norēķins ir nokārtots, viņš zaudē tiesības uz nosolīto mantu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāti.

Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot darba grupai par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto cenu.

15. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu, nodrošinājums tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles, pamatojoties uz viņa iesniegumu.

Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāts tikai nodrošinājums. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

16. Darba grupa sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Dome apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc noteikumu 5. vai 13.punktā paredzētā maksājuma nokārtošanas.

17. Mantas nosolītājam vai pirmpirkuma tiesību izmantotājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta mantas pirkuma līgums.

18. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

18.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

18.2. neviens no izsoles dalībniekiem nepārsola mantas sākotnējo cenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu;

18.3. izsoles dalībnieks – mantas nosolītājs – nav noslēdzis mantas pirkuma līgumu atbilstoši 17.punktam.

19. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:

19.1. informācija par mantas pārdošanu nav bijusi publicēta noteikumos norādītajos laikrakstos vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot noteikumus;

19.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

19.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

19.4. mantu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

19.5. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos publicētajai informācijai;

19.6. nav ievēroti noteikumu 8.5., 8.6.apakšpunktā minētie noteikumi.

20. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem dome un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesnieguma, bet pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums un reģistrācijas maksa, pamatojoties uz viņu iesniegumu.1.pielikums

izsoles noteikumiem

Reģistrācijas apliecība Nr._________

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

nomaksājis (-usi) reģistrācijas nodevu Ls 100 (viens simts latu) un nodrošinājumu – Ls ______ (______________lati) un ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks ____.gada ______________ plkst._____ Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, mazajā sēžu zālē, un kurā tiks izsolīts ēku (būvju) nekustamais īpašums Jūrmalā, Turaidas ielā 11.

Izsolāmās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena)

Ls ____ (_____________ latu).

Apliecība izdota ____.gada _______________

Reģistratora vārds, uzvārds ____________________________

z.v. paraksts2.pielikums

izsoles noteikumiem

Izsoles protokols

Izsoles laiks un vieta: ____.gada ___________________

plkst._____ Jūrmalā, Jomas ielā 1/5.

Izsolāmās mantas nosaukums un adrese -

Ēku (būvju) nekustamais īpašums Jūrmalā, Turaidas ielā 11.

Izsolāmās mantas pārdošanas sākumcena - Ls ______ (_________________latu)

Izsoles gaita: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Izsolē piedāvātā augstākā cena (summa ar cipariem un vārdiem)

_______________________________________________________________________

(izsoles dalībnieka, kurš par mantu nosolījis augstāko cenu - vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

reģistrācijas kartītes Nr._____

Iemaksāts nodrošinājums Ls ______ (___________________latu) apmērā.

Mantas pircējam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāpārskaita norādītajā kontā (summa ar cipariem un vārdiem)__________________________________________________________

Pircējs apņemas nomaksāt visu summu viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi pircējam ir zināms.

Izsoles komisijas priekšsēdētājs ________________

Z.v.

Komisijas locekļi:

Nosolītās mantas pircēja vārds, uzvārds, juridiskas personas nosaukums

________________________________________________________________

Z.v.

Pircēja vai pilnvarotās personas paraksts3.pielikums

izsoles noteikumiem

Izziņa

norēķinam par izsolē iegūto mantu

Izsoles dalībnieka, izsolāmās mantas nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums ____________________________________________________________

________________________________________________________ adrese un tālruņa numurs ________________________________________________________________

izsolē, kas notika ____.gada __________ Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, ieguva īpašumā ēku (būvju) nekustamo īpašumu Jūrmalā, Turaidas ielā 11 par summu (summa cipariem un vārdiem)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Iemaksāts nodrošinājums Ls _______ (______________ latu) apmērā.

Līdz ____.gada __.___________

jāpārskaita (summa ar cipariem un vārdiem)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Izsoles komisijas priekšsēdētājs _______________

Z.v.

Protokolists _______________


Lejupielāde: DOC un PDF