Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 381

protokols Nr. 15, 36. punkts

Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā,
Krāslavas ielā 3-8 atsavināšanu

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2001.gada 28.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3002 un kopējo platību 2402 m2, trīs dzīvojamām mājām ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3002 001, 1300 008 3002 002, 1300 008 3002 003 un piecām palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3002 004, 1300 008 3002 005, 1300 008 3002 006, 1300 008 3002 007, 1300 008 3002 008 Jūrmalā, Krāslavas ielā 3 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000026534.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 24.panta piekto daļu nekustamais īpašums Jūrmalā, Krāslavas ielā 3 sadalīts astoņos dzīvokļu īpašumos, no kuriem septiņi dzīvokļu īpašumi privatizēti, bet viens dzīvokļa īpašums atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā – dzīvoklis Nr.8 kopējā platībā 87,2 m2, kopīpašuma 872/1293 domājamās daļas no dzīvojamās mājas 001, palīgceltnes 008 un 187/1000 domājamās daļas no zemes. Dzīvojamā māja 001 ir daļēji nodegusi.

Akciju sabiedrības „BDO” aprēķinātā dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 tirgus vērtība 2011.gada 19.maijā ir Ls 22400, tostarp zemesgabala 187/1000 domājamās daļas vērtība Ls 22400, būvju 001 un 008 tirgus vērtība nav formulējama.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 30.punktu, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo, piekto un sesto daļu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 19.jūlija atzinumu (protokols Nr.1.1-58/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 ar kadastra numuru 1300 901 4775 – dzīvoklis Nr.8 kopējā platībā 87,2 m2, kopīpašuma 872/1293 domājamās daļas no dzīvojamās mājas 001, palīgceltnes 008 un 187/1000 domājamās daļas no zemes - pārdodot to izsolē ar pretendentu atlasi nekustamā īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3 dzīvokļu īpašumu īpašniekiem.

2. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 nosacīto cenu Ls 22400 (divdesmit divi tūkstoši četri simti latu), tostarp zemesgabala 187/1000 domājamās daļas vērtība Ls 22400, būvju 001 un 008 tirgus vērtība nav formulējama

3. Izveidot dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs izpilddirektors V.Vītoliņš,

komisijas locekļi:

- domes deputāte, priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutova,

- domes deputāts, priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītis,

- domes deputāts I.Ančāns,

- domes deputāts A.Ābelītis,

- domes deputāte I.Blaua,

- domes revīzijas un audita nodaļas vadītāja Z.Gorenko.

4. Izveidot dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 izsoles sagatavošanas darba grupu šādā sastāvā:

- domes Juridiskās nodaļas vadītāja E.Rakiša,

- domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja G.Jubele,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vecākā referente S.Brauere,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas referente I.Strūberga.

5. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 izsoles noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu un turpmākas izmantošanas noteikumus saskaņā ar 2.pielikumu.

6. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele Banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.381

(protokols Nr.15, 36.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārējie noteikumi.

Mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi ar augšupejošu soli, norēķinus veicot 100% latos, (turpmāk - izsole) tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 ar kadastra numuru 1300 901 4775 – dzīvoklis Nr.8 kopējā platībā 87,2 m2, kopīpašuma 872/1293 domājamās daļas no dzīvojamās mājas 001, palīgceltnes 008 un 187/1000 domājamās daļas no zemes (zemesgabala kadastra apzīmējums 1300 008 3002, kopējā platība 2402 m2).

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums.

Dome - Jūrmalas pilsētas dome.

Izsolāmā manta – dzīvokļa īpašums Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8.

Izsoles pretendentu atlases kritērijs – nekustamā īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3 dzīvokļa īpašuma īpašnieks.

Izsoles rīkotājs – izsoles komisija.

Izsoles sagatavošanas darba grupa – darba grupa.

3. Informācijas publicēšanas kārtība.

Sludinājums par izsoli publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība.

4.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta trīs dienas pirms izsoles datuma.

4.3. Iepazīšanās un izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00.

4.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Jūrmalas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele Banka”, kods PARXLV22:

4.4.1. izsoles reģistrācijas maksa Ls 100,

4.4.2. nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas.

Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

4.5. Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un nodrošinājuma samaksas var kļūt dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3 īpašnieks;

4.6. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:

4.6.1. fiziskai personai:

4.6.1.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6.1.2. personai, kura veic individuālo darbu, Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par līdzekļu iegūšanas likumību;

4.6.1.3. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6.1.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

4.6.2. fizisku personu grupai:

4.6.2.1. notariāli apstiprināts grupas dibināšanas līgums, kurā norādīts katra dalībnieka vārds un uzvārds, katra dalībnieka ieguldījuma daļa, fizisko personu grupas pārstāvis (pilnvarotā persona) izsolē un viņa pilnvaras;

4.6.2.2. katra dalībnieka pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6.2.3. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6.2.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

4.6.3. juridiskai personai:

4.6.3.1. pārstāvja (pilnvarotas personas) pilnvara un reģistrācijas apliecības notariāli apstiprināts noraksts;

4.6.3.2. spēkā esoši statūti, dibināšanas līgums (jāiesniedz notariāli apstiprinātas kopijas);

4.6.3.3. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmā objekta iegādi;

4.6.3.4. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

4.6.3.5. kompetentas institūcijas izdots dokuments par to, ka izsoles dalībnieks ir samaksājis likumos paredzētos nodokļus un nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;

4.6.3.6. ārvalstu personai – to apkalpojošās bankas izziņa;

4.6.3.7. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

4.6.3.8. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

4.7. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību (izsoles noteikumu 1.pielikums).

4.8. Tiek sastādīts to personu saraksts, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

4.8.1. izsoles dalībnieka kārtas numurs;

4.8.2. izsoles dalībnieka vārds, uzvārds (juridiskai personai - pilns nosaukums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds);

4.8.3. izsoles dalībnieka deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;

4.8.4. atzīme par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma samaksu.

4.9. Izsoles komisija un darba grupa nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

4.10. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:

4.10.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

4.10.2. ja nav iesniegti 4.6.apakšpunktā minētie dokumenti.

5. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no izsoles komisijas sastāva.

6. Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, par nosolīto mantu jāiemaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

7. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt mantu, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties mantu, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.

8. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens pretendents.

8.1. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesniegumu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

8.2. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz piecpadsmit minūtēm. Ja šajā laikā vairāk neviens izsoles dalībnieks neierodas, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 7.punktā noteikto kārtību.

8.3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus.

Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

8.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Tiek atzīmēta katra dalībnieka piedāvātā cena saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

Izsoles beigās tiek sagatavots izsoles protokols (izsoles noteikumu 2.pielikums).

8.5. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsolāmo mantu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli – Ls 2000 (divi tūkstoši latu), par kādu cena tiks paaugstināta. Izsoles gaitā izsoles vadītājs ar izsoles dalībnieku piekrišanu ir tiesīgs palielināt izsoles soļa apmēru, bet tas nedrīkst būt lielāks par 10% no nosacītās cenas.

8.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

8.7. Dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas. Pēc izsoles vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tiek tūlīt atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu.

8.8. Ja izsolē ir izsoles dalībnieki, kuru nosolītā summa ir vienāda, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par objekta izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

8.9. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu un kurš ir atzīts par objekta nosolītāju, paraksta protokolu un saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu atbilstoši paraugam (izsoles noteikumu 3. pielikums).

9. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāiemaksā saskaņā ar noteikumu 6.punktu (maksājums veicams izsoles komisijas norādītajā kontā).

Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

10. Ja izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktajā laikā darba grupai nav iesniedzis dokumentus par to, ka noteikumu 6.punktā minētais norēķins ir nokārtots, viņš zaudē tiesības uz nosolīto mantu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāti.

Ja mantas nosolītājs noteikumu 6.punktā noteiktajā laikā nav samaksājis noteikto cenu, pēdējam pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā paziņot darba grupai par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto cenu.

11. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu, nodrošinājums tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles, pamatojoties uz viņu iesniegumu.

Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāts tikai nodrošinājums. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

12. Darba grupa sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Dome apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi divu nedēļu laikā pēc noteikumu 9.punktā paredzētā maksājuma nokārtošanas.

13. Mantas nosolītājam divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta mantas pirkuma līgums.

14. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

14.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

14.2. neviens no izsoles dalībniekiem nepārsola mantas sākotnējo cenu;

14.3. izsoles dalībnieks – mantas nosolītājs – nav noslēdzis mantas pirkuma līgumu atbilstoši 13.punktam.

15. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:

15.1. informācija par mantas pārdošanu nav bijusi publicēta noteikumos norādītajos laikrakstos vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot noteikumus;

15.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

15.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

15.4. objektu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

15.5. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos publicētajai informācijai;

15.6. nav ievēroti noteikumu 4.6.punktā minētie noteikumi.

16. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem dome un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesnieguma, bet pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums un reģistrācijas maksa, pamatojoties uz viņu iesniegumu.1.pielikums

izsoles noteikumiem

Reģistrācijas apliecība Nr._________

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

nomaksājis (-usi) reģistrācijas nodevu Ls 100 (viens simts latu) un nodrošinājumu – Ls ______ (______________lati) un ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks ____.gada ______________ plkst._____ Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, mazajā sēžu zālē, un kurā tiks izsolīts dzīvokļa īpašums Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8.

Izsolāmā objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena)

Ls ____ (_____________ latu).

Apliecība izdota ____.gada _______________

Reģistratora vārds, uzvārds ____________________________

z.v. paraksts2.pielikums

izsoles noteikumiem

Izsoles protokols

Izsoles laiks un vieta: ____.gada ___________________

plkst._____ Jūrmalā, Jomas ielā 1/5.

Izsolāmās mantas nosaukums un adrese -

Dzīvokļa īpašums Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8.

Izsolāmās mantas pārdošanas sākumcena - Ls ______ (_________________latu)

Izsoles gaita: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Izsolē piedāvātā augstākā cena (summa ar cipariem un vārdiem)

________________________________________________________________________

(izsoles dalībnieka, kurš par mantu nosolījis augstāko cenu - vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums)__________________________________________________

________________________________________________________________________

reģistrācijas kartītes Nr._____

Iemaksāts nodrošinājums Ls ______ (___________________latu) apmērā.

Mantas pircējam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāpārskaita norādītajā kontā (summa ar cipariem un vārdiem)______________________________________________

______________________________________________________________________

Pircējs apņemas nomaksāt visu summu viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi pircējam ir zināms.

Izsoles komisijas priekšsēdētājs ________________

Z.v.

Komisijas locekļi:

Nosolītās mantas pircēja vārds, uzvārds, juridiskas personas nosaukums

______________________________________________________________________

Z.v.

Pircēja vai pilnvarotās personas paraksts3.pielikums

izsoles noteikumiem

Izziņa

norēķinam par izsolē iegūto mantu

Izsoles dalībnieka, izsolāmās mantas nosolītāja, vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums _____________________________________________________________________

________________________________________________________ adrese un tālruņa numurs _______________________________________________________________

izsolē, kas notika ____.gada __________ Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, ieguva īpašumā dzīvokļa īpašumu Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8 par summu (summa cipariem un vārdiem)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Iemaksāts nodrošinājums Ls _______ (______________ latu) apmērā.

Līdz ____.gada __.___________

jāpārskaita (summa ar cipariem un vārdiem)_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Izsoles komisijas priekšsēdētājs _______________

Z.v.

Protokolists _______________2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.381

(protokols Nr.15, 36.punkts)

Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Krāslavas ielā 3-8

turpmākas izmantošanas noteikumi

Zemesgabals Jūrmalā, Krāslavas ielā 3 (2402m2) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu atrodas jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā (J) un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā.

Apbūves noteikumos jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J) nozīmē zemesgabalus, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

Nolūki kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku un citu būvi uz zemes, kas paredzēta jauktai darījumu, atpūtas un dzīvojamai apbūvei (J), ir:

(1) Darījumu iestāžu un komerciāla rakstura ēka:

1) viesnīcas ēka:

- viesu nams;

2) moteļa ēka;

3) citas īslaicīgas apmešanās ēkas:

- kempings;

- tūristu mītne;

- jauniešu kopmītne;

- ēka atpūtai un brīvdienu pavadīšanai;

4) tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts:

- tirdzniecības kiosks vai segtais stends;

- tirdzniecības, atsevišķi novietota veikala un aptiekas ēka;

- sadzīves pakalpojumu ēka;

- apjumts tirgus vai tirgus paviljons;

- sezonas rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu objekti;

- degvielas uzpildes stacija;

- automašīnu tehniskās apkopes un remonta ēka.

5) atpūtas iestāde;

6) banku iestāžu ēka;

7) konferenču, biroju un projektēšanas iestāžu ēka;

8) restorāns, kafejnīca, bārs u.c. ēdināšanas uzņēmums:

- vasaras tipa kafejnīca, bufete un bārs ar vaļējām verandām;

9) azartspēļu ēka.

(2) Sabiedriskā iestāde:

1) pārvaldes iestāde;

2) kultūras iestāde;

3) ārstniecības un veselības aprūpes iestāde;

4) izglītības un zinātniskās pētniecības iestāde;

5) sporta ēka un būve;

6) veterinārā iestāde.

(3) Dzīvojamā māja:

1) savrupmāja;

2) vasarnīca;

3) privāts mājas bērnudārzs, kā palīgizmantošana.

(4) Palīgizmantošana:

1) saimniecības ēka;

2) individuālā garāža;

3) šķūnis;

4) ziemas dārzs (piebūvētas vai atsevišķi novietotas ēkas ar stiklota karkasa nesošajām sienām, izņemot siltumnīcas);

5) pagrabs ar kopējo platību līdz 40 kv.m.;

6) siltumnīca;

7) nojume;

8) apsardzes ēka;

9) publiskās tualetes ēka;

10) telpas individuālā darba vajadzībām.

Zemesgabals, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma karti “Zemesgabalu veidošanas noteikumi”, ir nedalāms.

Zemesgabala Jūrmalā, Krāslavas ielā 3 maksimālais apbūves blīvums un intensitāte:

- savrupmāju apbūvei apbūves blīvums - 20%, intensitāte - 55%;

-darījumu iestādēm un sabiedriskajām iestādēm apbūves blīvums - 30%, intensitāte - 90%;

Zemesgabala Jūrmalā, Krāslavas ielā 3 minimālā brīvā zaļā teritorija:

- darījumu iestādēm un sabiedriskajām iestādēm - 30%;

- savrupmājai – 50%.

Ņemot vērā, ka zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā un tā apbūves rādītāji tiek noteikti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu un apbūves noteikumu (būvnoteikumi) 8. nodaļas prasībām, jaunceļamo ēku un citu būvju apjomu (intensitāti) nedrīkst palielināt vairāk kā par 20% no kvartāla zemesgabalos esošo māju vai būvju vidējā apjoma (intensitātes) (8.8.1.(2)p.).

Maksimālais dzīvojamās ēkas augstums un stāvu skaits (8.8.2.(4)p.):

1) koka ēkām – 10 m, sadalot ēku 2 stāvos, un jumta izbūvi;

2) mūra ēkām – 12 m, sadalot ēku 2 stāvos ar jumta izbūvi;

3)maksimālais atpūtas, sabiedrisko un darījumu iestāžu ēku augstums un stāvu skaits – 12m, sadalot ēku 3 stāvos.

Pieļaujamais dzīvojamo ēku skaits uz zemesgabaliem, tiek noteikts ar tādu aprēķinu, ka uz katras 800 kv . m lielas zemesgabala daļas drīkst celt vienu dzīvojamo ēku, ja netiek pārsniegts zemesgabalā pieļautais apbūves blīvums (8.8.2.(11)p.).

Zemesgabala Jūrmalā, Krāslavas ielā 3 apgrūtinājumi:

-  ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijas noteikumus;

-  zemesgabals atrodas ūdensgūtnes iecirkņa ķīmiskajā aizsargjoslā;

-  ievērot Krāslavas ielas sarkanās līnijas;

- zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā.

Jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijās izstrādājot detālplānojumu, jāprecizē darījumu un sabiedrisko iestāžu novietojumu vietas.

Konkrētas apbūves iespējas precizējamas, izsniedzot arhitektūras un plānošanas uzdevumu, saskaņā ar spēkā esošajiem apbūves noteikumiem un būvnormatīviem.

Tālākā īpašuma apsaimniekošanā jāievēro likuma „Dzīvokļa īpašuma likums” nosacījumi.

Izziņā sniegtā informācija var mainīties sakarā ar jaunā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma un Apbūves noteikumu izstrādāšanu turpmākajiem 12 gadiem.


Lejupielāde: DOC un PDF