Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 380

protokols Nr. 15, 35. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Dārzkopības ielā 15 atsavināšanu

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 27.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamu īpašumu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15, kas sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu *** un kopējo platību 19,3 m2, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000479202. Ēka saistīta ar zemes gabalu Jūrmala, Dārzkopības iela 15, īpašuma kadastra numurs 1300 007 6901, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2154. Zemes īpašnieks: R.G.(personas kods ***).

Akciju sabiedrības „BDO” aprēķinātā nekustamā īpašuma (garāžas) Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2011.gada 6.aprīlī ir Ls 1350.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3., 4. un 5.pantu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Finanšu komitejas 2011.gada 19.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-58/06), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārdot izsolē Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantu – ēku (būvju) nekustamu īpašumu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15, kas sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6901 003 un kopējo platību 19,3 m2

2. Apstiprināt ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 nosacīto cenu Ls 1350 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit latu).

3. Izveidot ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs - domes izpilddirektors V.Vītoliņš,

komisijas locekļi:

- domes deputāte, priekšsēdētāja vietniece pilsētsaimniecības jautājumos L.Loskutova,

- domes deputāts, priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītis,

- domes deputāts I.Ančāns,

- domes deputāts A.Ābelītis,

- domes deputāte I.Blaua,

- domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja Z.Gorenko.

1. Izveidot ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 izsoles sagatavošanas darba grupu šādā sastāvā:

- domes Juridiskās nodaļas vadītāja E.Rakiša,

- domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja G.Jubele,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vecākā referente S.Brauere,

- domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas referente I.Leiškalne.

4. Apstiprināt ēku (būvju) nekustama īpašumu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 izsoles noteikumus saskaņā ar 1.pielikumu.

5. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15 izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

6. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.380

(protokols Nr.15, 35.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārējā informācija un noteikumi.

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole) tiek pārdota Jūrmalas pilsētas pašvaldības manta – ēku (būvju) nekustams īpašums Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15, kas sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6901 003 un kopējo platību 19,3 m2.

Ēka saistīta ar zemes gabalu Jūrmala, Dārzkopības iela 15, īpašuma kadastra numurs 1300 007 6901, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2154. Zemes īpašnieks: R.G.(personas kods ***).

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums.

Dome - Jūrmalas pilsētas dome.

Izsolāmā manta - ēku (būvju) nekustams īpašums Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15, kas sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6901 003 un kopējo platību 19,3 m2.

Izsoles rīkotājs – izsoles komisija.

Izsoles sagatavošanas darba grupa – darba grupa.

3. Informācijas publicēšanas kārtība.

3.1. Sludinājums par izsoli un termiņš, līdz kuram personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, var pieteikties uz izsoli, publicējams laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā. Pie mantas izliekams paziņojums par izsoli.

3.2. Vienlaikus ar sludinājumu pirmpirkuma tiesīgām personām tiek nosūtīts piedāvājums realizēt pirmpirkuma tiesības, norādot, ka šīs tiesības tās var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

4. Pirmpirkuma tiesības uz mantu par nosacīto cenu ir:

zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei;

5. Maksāšanas līdzekļi.

Pircējs – kopīpašnieks vai cita persona – pilnā apmērā latos.

6. Ja uz izsoli ir pieteikušies viens vai vairāki kopīpašnieki, tiek rīkota izsole starp personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Katrs kopīpašnieks ir patstāvīgs izsoles dalībnieks.

7. Ja sludinājumā norādītajā termiņā no personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības, ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu, nosakot, ka maksājums tiek veikts viena mēneša laikā no paredzētās izsoles dienas.

8. Ja izsludinātajā termiņā personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, nav iesniegušas pieteikumu par mantas pirkšanu vai iesniegušas atteikumu, šīs personas zaudē izpirkuma tiesības uz mantu, un rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā minētās personas ir tiesīgas iegādāties mantu izsolē vispārējā kārtībā, kā arī tad, ja tiek rīkotas atkārtotas izsoles vai nosacītā cena tiek pazemināta.

9. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība.

9.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

9.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta trīs dienas pirms izsoles datuma.

9.3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00.

9.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”:

9.4.1. izsoles reģistrācijas maksa Ls 100,

9.4.2. nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas.

Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

9.5. Par izsoles dalībnieku pēc izsoles reģistrācijas maksas un drošības naudas samaksas var kļūt:

9.5.1. fiziska persona vai fizisku personu grupa, ja šīs personas ir Latvijas Republikas pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi;

9.5.2. valsts un pašvaldības, valsts un pašvaldības uzņēmumi (statūtsabiedrības);

9.5.3. Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta statūtsabiedrība (kapitālsabiedrība):

9.5.3.1. kuras pamatkapitālā vairāk kā puse pieder Latvijas Republikas pilsoņiem, citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, Latvijas valstij vai pašvaldībai - katram subjektam atsevišķi vai vairākiem šiem subjektiem kopā;

9.5.3.2. kuras pamatkapitālā vairāk kā puse pieder fiziskajām personām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi Saeima līdz 1996. gada 31. decembrim. Minētais attiecināms arī uz fiziskajām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurām starptautiskie līgumi noslēgti pēc 1996.gada 31.decembra, ja šajos līgumos paredzētas Latvijas Republikā reģistrēto fizisko un juridisko personu tiesības iegādāties zemi attiecīgā valstī;

9.5.3.3. kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder vairākiem 4.5.3.1. un 4.5.3.2.apakšpunktā minētajiem subjektiem kopā;

9.5.3.4. kura ir publiska akciju sabiedrība, ja tās akcijas tiek kotētas fondu biržā;

9.5.4. līdz 1940.gada 21.jūlijam Latvijā reģistrētās reliģiskās organizācijas;

9.5.5. valsts un pašvaldību augstskolas.

9.6. Personai, kura piesaka pirmpirkuma tiesības, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

9.6.1. kopīpašniekiem:

9.6.1.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

9.6.1.2. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

9.6.1.3. ja kopīpašnieku pārstāv pilnvarota persona, tad pilnvarotās personas pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) un pilnvara (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

9.6.1.4. kvīts par nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

9.7. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:

9.7.1. fiziskai personai:

9.7.1.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

9.7.1.2. personai, kura veic individuālo darbu, Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par līdzekļu iegūšanas likumību;

9.7.1.3. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

9.7.1.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

9.7.2. fizisku personu grupai:

9.7.2.1. notariāli apstiprināts šīs grupas dibināšanas līgums, kurā norādīts katra dalībnieka vārds un uzvārds, katra dalībnieka ieguldījuma daļa, fizisko personu grupas pārstāvis (pilnvarotā persona) izsolē un viņa pilnvaras;

9.7.2.2. katra dalībnieka pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

9.7.2.3. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

9.7.2.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija)

9.7.3. juridiskai personai:

9.7.3.1. pārstāvja (pilnvarotas personas) pilnvara un reģistrācijas apliecības notariāli apstiprināts noraksts;

9.7.3.2. spēkā esoši statūti, dibināšanas līgums (jāiesniedz notariāli apstiprinātas kopijas);

9.7.3.3. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās mantas iegādi;

9.7.3.4. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

9.7.3.5. kompetentas institūcijas izdots dokuments par to, ka izsoles dalībnieks ir samaksājis likumos paredzētos nodokļus un nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;

9.7.3.6. ārvalstu personai – to apkalpojošās bankas izziņa;

9.7.3.7. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

9.7.3.8. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

9.8. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība (izsoles noteikumu 1.pielikums). Tiek sastādīts to personu saraksts, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus, norādot šādas ziņas:

9.8.1. izsoles dalībnieka kārtas numurs;

9.8.2. izsoles dalībnieka vārds, uzvārds (juridiskai personai - pilns nosaukums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds);

9.8.3. izsoles dalībnieka deklarētās dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese;

9.8.4. atzīme par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma nomaksu.

9.9. Izsoles komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

9.10. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:

9.10.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

9.10.2. ja nav iesniegti 9.6., 9.7.punktā minētie dokumenti.

10. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no komisijas sastāva.

11. Piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, par nosolīto mantu jāiemaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

12. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt mantu, nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties mantu, nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.

13. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens pretendents.

13.1. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesniegumu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

13.2. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz vienu stundu. Ja šajā laikā vairāk neviens izsoles dalībnieks neierodas, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 12.punktā noteikto kārtību.

13.3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus.

Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

13.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

Izsoles beigās protokolists aizpilda izsoles protokolu (izsoles noteikumu 2.pielikums).

13.5. Izsoles vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsolāmo mantu, paziņo tā sākumcenu, kā arī soli - Ls 130, par kādu cena tiks paaugstināta. Izsoles gaitā izsoles vadītājs ar izsoles dalībnieku piekrišanu ir tiesīgs palielināt izsoles soļa apmēru, bet tas nedrīkst būt lielāks par 10% no nosacītās cenas.

13.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Izsoles vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

13.7. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā objekta. Pēc izsoles vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo objektu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo objektu par viņa nosolīto cenu.

13.8. Ja izsolē ir izsoles dalībnieki, kuru nosolītā summa ir vienāda, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par objekta izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

13.9. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis visaugstāko cenu un kurš ir atzīts par objekta nosolītāju, paraksta protokolu un saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto objektu atbilstoši paraugam (izsoles noteikumu 3.pielikums).

14. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāiemaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu, saskaņā ar noteikumu 11.punktu (maksājums veicams izsoles komisijas norādītajā kontā).

Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

15. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā izsoles komisijai nav iesniedzis dokumentus par to, ka noteikumu 11.punktā minētais norēķins ir nokārtots, viņš zaudē tiesības uz nosolīto mantu. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāti.

Ja mantas nosolītājs noteikumu 11.punktā noteiktajā laikā nav samaksājis noteikto cenu, pēdējam pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā paziņot izsoles komisijai par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto cenu.

16. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu, nodrošinājums tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles, pamatojoties uz viņa iesniegumu.

Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāts tikai nodrošinājums. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

17. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Dome apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi divu nedēļu laikā pēc noteikumu 7. vai 14.punktā paredzētā maksājuma nokārtošanas.

18. Mantas nosolītājam vai pirmpirkuma tiesību izmantotājam divu nedēļu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta mantas pirkuma līgums.

19. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

19.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

19.2. neviens no izsoles dalībniekiem nepārsola mantas sākotnējo cenu;

19.3. izsoles dalībnieks – mantas nosolītājs – nav noslēdzis mantas pirkuma līgumu atbilstoši 18.punktam.

20. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:

20.1. informācija par mantas pārdošanu nav bijusi publicēta noteikumos norādītajos laikrakstos vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot noteikumus;

20.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

20.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

20.4. mantu pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

20.5. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos publicētajai informācijai;

20.6. nav ievēroti noteikumu 9.6., 9.7.punktā minētie noteikumi.

21. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem dome un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesnieguma, bet pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums un reģistrācijas maksa, pamatojoties uz viņu iesniegumu.Izsoles noteikumu 1.pielikums

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Reģistrācijas apliecība Nr._______

Izsoles dalībnieka vārds, uzvārds, juridiskas personas pilns nosaukums -

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

dzīves vieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs -

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

nomaksājis (-usi) reģistrācijas nodevu Ls 100 (viens simts latu) un nodrošinājumu – Ls ______ (______________lati) un ieguvis (-usi) tiesības piedalīties izsolē, kura notiks ____.gada ______________ plkst._____ Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Mazajā sēžu zālē, un kurā tiks izsolīts ēku (būvju) nekustams īpašums Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15, kas sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6901 003 un kopējo platību 19,3 m2.

Izsolāmās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena)

Ls ____ (_____________ latu).

Apliecība izdota ____.gada _______________

Reģistratora vārds, uzvārds ____________________________

z.v. parakstsIzsoles noteikumu 2.pielikums

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Izsoles protokols

Izsoles laiks un vieta: ____.gada ___________________

plkst._____ Jūrmalā, Jomas ielā 1/5.

Izsolāmās mantas nosaukums un adrese -

ēku (būvju) nekustams īpašums Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15, kas sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6901 003 un kopējo platību 19,3 m2.

Izsolāms mantas pārdošanas sākumcena - Ls ______ (_________________latu)

Izsoles gaita: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Izsolē piedāvātā augstākā cena (summa ar cipariem un vārdiem)

_____________________________________________________________________

(izsoles dalībnieka, kurš par mantu nosolījis augstāko cenu - vārds, uzvārds, juridiskās personas pilns nosaukums) _____________________________________________

_____________________________________________________________________

reģistrācijas kartītes nr._____

Iemaksāts nodrošinājums Ls ______ (___________________latu) apmērā.

Mantas pircējam viena mēneša laikā no izsoles dienas jāpārskaita izsoles komisijas norādītajā kontā (summa ar cipariem un vārdiem) ____________________________________________________________________

Pircējs apņemas nomaksāt visu summu viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi pircējam ir zināms.

Izsoles komisijas priekšsēdētājs ________________

Z.v.

Komisijas locekļi: ________________

________________

________________

________________

________________

Nosolītās mantas pircēja vārds, uzvārds, juridiskas personas nosaukums

_____________________________________________________________________

Z.v.

Pircēja vai pilnvarotās personas parakstsIzsoles noteikumu 3.pielikums

Jūrmalas pilsētas dome

Jūrmalā, Jomas ielā 1/5

Izziņa

norēķinam par izsolē iegūto mantu

Izsoles dalībnieka, izsolāmās mantas nosolītāja/pirmpirkuma tiesīgās personas, vārds, uzvārds/juridiskās personas pilns nosaukums

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ adrese un tālruņa numurs _______________________________________________________________

izsolē, kas notika ____.gada __________ Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, ieguva īpašumā ēku (būvju) nekustamu īpašumu Jūrmalā, Dārzkopības ielā 15, kas sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 6901 003 un kopējo platību 19,3 m2 par summu (summa cipariem un vārdiem)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Iemaksāts nodrošinājums Ls _______ (______________ latu) apmērā.

Līdz ____.gada __.___________

jāpārskaita (summa ar cipariem un vārdiem)________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Izsoles komisijas priekšsēdētājs _______________

Z.v.

Protokoliste _______________


Lejupielāde: DOC un PDF