Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 379

protokols Nr. 15, 32. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam
Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumu Nr.714 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas plānošanas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.1.punktu un izskatot Jūrmalas pilsētas domes attīstības un vides jautājumu komitejas 2011.gada 3.augusta lēmumu (protokols Nr.1.1-59/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumu projektu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 un izdot saistošos noteikumus.

2. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai .

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā pašvaldības laikrakstā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF