Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 378

protokols Nr. 15, 31. punkts

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, izskatot SIA „MT KRASTS” (reģistrācijas Nr.***) un SIA „MT” (reģistrācijas Nr.***) 2011.gada 21.jūnija iesniegumu un izskatot 2011.gada 6.jūlija Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A (kadastra Nr.***) un Slokas ielā 69B (kadastra Nr. ***) saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai (I.Kalvāne) nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.378

(protokols Nr.15, 31.punkts)

PDF2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.378

(protokols Nr.15, 31.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

zemesgabaliem Jūrmalā,

Slokas ielā 69A, kadastra Nr.***, platība 12632m2

Slokas ielā 69B, kadastra Nr.***, platība 42871m2

Zemesgabalu īpašnieki:

Slokas ielā 69A

SIA „MT Krasts” (reģistrācijas Nr.***)

SIA „MT” (reģistrācijas Nr.***)

Slokas ielā 69B

SIA „MT” (reģistrācijas Nr.***)

SIA „MT Krasts” (reģistrācijas Nr***)

Izstrādātājs LAS arhitekts (arhitektūras firma) ar sertifikātu teritoriālplānošanā (pilsētbūvniecībā), dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas būvju arhitektūrā.

1. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS

Projekta mērķis ir izstrādāt detālplānojumu, paredzot zemesgabalu robežu pārkārtošanu, kā arī detalizēti izstrādājot esošās apbūves rekonstrukcijas un jaunas apbūves izvietošanas priekšlikumus, nosakot apbūves rādītājus – apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, vadoties no Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem.

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 57.1.punkts, 57.2.punkts un Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (būvnoteikumu) 2.7.(3).punkts un teritorijas plānojuma grafiskās daļas plāns „Jūrmalas pilsētas dome apstiprinātie, uzsāktie un nepieciešamie detālplānojumi”.

2. ZEMESGABALA RAKSTUROJUMS

2.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, kvartālā starp Slokas ielu, Salas ielu, Lielupes upi un pieguļošo apbūvi.

2.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabali atrodas:

Slokas iela 69A  - jauktas ražošanas teritorijā (JR);

Slokas iela 69B  - jauktas ražošanas teritorijā (JR), jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J), turpmākās izpētes un plānošanas teritorijā.

2.3. Apbūves noteikumos jauktas ražošanas teritorija (JR) nozīmē zemesgabalus, kur primārais zemes, ēkas un citas būves vai tās daļas izmantošanas veids ir tāda ražošanas objekta izvietošana, kas nerada būtisku piesārņojumu, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

2.4. Apbūves noteikumos jauktas darījumu, atpūtas un dzīvojamās teritorijas (J) nozīmē zemesgabalus, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais - cita atļautā izmantošana.

2.5. Apbūves noteikumos turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas nozīmē Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā nepieņemtās teritorijas daļas , kuru izmantošanas veids šajā pilsētas teritorijas plānojuma redakcijā nav noteikts, galvenokārt, nenoskaidroto transporta jautājumu dēļ.

2.6. Apgrūtinājumi: teritorija atrodas Baltijas jūras ierobežotās saimnieciskās darbības joslā; ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu.

Zemesgabals Slokas ielā 69B daļēji atrodas artēziskā urbuma aizsargjoslā.

3.DARBA UZDEVUMS ( SASKAŅĀ AR LR 06.10.2009. MK NOTEIKUMU

NR.1148 7., 8. 67. un 70. PUNKTIEM)

3.1. Detālplānojumu izstrādā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Izvērtēt Jaundubultu tilta pievadceļu trases projektēšanai paredzamās atsavināmās platības zemesgabalā Slokas ielā 69B.

3.3. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu, ietverot LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 8.1.-8.8.punktu prasības.

4.DETĀLPLĀNOJUMA SASTĀVDAĻAS

4.1. Saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 51., 52., 53., 54., 55.punktiem;

4.2. Detālplānojuma min. 4 sējumus noformēt saskaņā ar LR 23.04.1996. MK noteikumiem Nr.54 ”Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”.

4.3. Viens eksemplārs komplektējams atbilstoši LR 06.10.2009 . noteikumu Nr.1148 79.punkta prasībām.

5.DARBA IZSTRĀDĀŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. Detālplānojuma projektu izstrādā saskaņā ar LR 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasībām;

5.2. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu Latvijas ģeodēziskā koordinātu sistēmā LKS 92 izstrādātu topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:500.

5.3. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, no:

5.3.1. Lielrīgas reģionālā vides pārvaldes;

5.3.2. VZD Rīgas reģionālās nodaļas,

5.3.3 . VAS „Latvijas Valsts ceļi”;

5.3.4 . Veselības inspekcijas;

5.3.5. SIA “Jūrmalas Gaisma”;

5.3.6. AS “Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

5.3.7. SIA “Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

5.3.8. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

5.3.9. SIA “Jūrmalas ūdens”;

5.3.10. Domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

5.3.11. Domes Ekonomikas un attīstības nodaļas.

5.3.12. Domes Būvniecības nodaļas;

5.3.13. SIA “Jūrmalas siltums”.

6. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES LAIKA GRAFIKS

6.1. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72. un 73.punktā noteiktos sabiedriskās apspriešanas termiņus.

6.2. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros nosūtīt paziņojumus detālplānojuma teritorijā ietverto un tiem blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.

6.3. Detālplānojuma pirmā redakcija iesniedzama izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc darba uzdevuma apstiprināšanas.

6.4. Sabiedriskās apspriešanas laikā organizēt sabiedrisko apspriedi - tikšanos ar projekta autoriem, iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvjiem.

7. DETĀLPLĀNOJUMA AKCEPTĒŠANA, PIEŅEMŠANA

7.1. Pēc detālplānojuma projekta un izstrādes vadītāja atzinuma izskatīšanas vietējā pašvaldība pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punktam par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma redakcijas precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam. Pilsētplānošanas nodaļā tiek iesniegti detālplānojuma pirmās redakcijas materiāli sabiedriskajai apspriešanai, nosūtīšanai visām institūcijām atzinuma sniegšanai. Pieprasījumiem atzinuma saņemšanai jāpievieno detālplānojuma pirmās redakcijas eksemplārs.

7.2.Projekta materiāli sabiedriskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona) un digitālā veidā (*.dgn vai *dwg, un *.pdf formātā).

7.3.Detālplānojuma dokumentāciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai domē, pievienojot savu atzinumu. Dome pieņem lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”76.punktam.

7.4.Detālplānojuma grafiskās daļas plānus iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā digitālā veidā (*.dgn, *.dwg, *.dxf formātā), pievienojot iesniegto grafisko materiālu sarakstu.

Sagatavoja I.Vicepa

***3.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 11.augusta lēmumu Nr.378

(protokols Nr.15, 31.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2011.gada _____________

Jūrmalas pilsētas dome tās izpilddirektora V.Vītoliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, turpmāk saukts – Vietējā pašvaldība, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MT KRASTS” (reģ Nr.***) un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MT” (reģ. Nr. ***), turpmāk saukti Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji, no otras puses,

kopā saukti - Puses, pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts – Līgums :

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada __________ lēmumu Nr.____ „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B” (prot.Nr.__, ___.punkts) Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē detālplānojuma izstrādi 100 (simts procentu) apmērā.

1.2. Detālplānojums tiek izstrādāts zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A (kadastra Nr.1300 010 3901) un Slokas ielā 69B (kadastra Nr. ***).

1.3. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt pašvaldības izdevumus Ls 610,- ar PVN (seši simti desmit lati) apmērā par detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada _________ lēmumu Nr.____ „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B” un Līguma 3.punktu, šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 10(desmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (Ls 305,- ar PVN);

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pirms detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (Ls 305,- ar PVN).

3. Pušu saistības

3.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums veikt maksājumus Pašvaldībai Līgumā noteiktā apmērā un kārtībā.

3.2. Vietējai pašvaldībai ir pienākums nodrošināt detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošo normatīvu prasībām.

3.3. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.4. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums nodrošināt Pašvaldību ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to iesniegšanai Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs pēc detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma.

3.5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus sabiedriskās apspriešanas uzsākšanai un publicēt paziņojumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu.

3.6. Vietējā pašvaldība nodrošina detālplānojuma teritorijā un tai pieguļošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem.

3.7. Vietējā pašvaldība nodrošina nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Jūrmalas pilsētas domes komitejās un sēdēs.

3.8. Vietējā pašvaldība publicē nepieciešamos paziņojumus pašvaldības mājaslapā internetā, vietējā laikrakstā un paziņojumu par detālplānojuma uzsākšanu un apstiprināšanu arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3.9. Vietējā pašvaldība pieprasa detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumus no institūcijām, kas minētas Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada lēmuma Nr. otrā pielikuma 5.3. punktā.

3.10. Vietējā pašvaldība nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam šādus dokumentus vai to kopijas :

3.10.1. Saņemtos nosacījumus un atzinumus;

3.10.2. Sabiedriskās apspriešanas protokolus.

3.11. Pēc detālplānojuma galīgās redakcijas izstrādāšanas, izstrādes vadītājs iesniedz to izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē, pievienojot savu atzinumu. Vietējai pašvaldībai ir pienākums Jūrmalas pilsētas domes sēdē izskatīt detālplānojuma projektu un pieņemt vienu no lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

3.12. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda Līguma 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs Vietējai pašvaldībai par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās summas.

3.13. Detāplānojuma izstrādes finansēšanas kārtību nosaka Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs un detālplānojuma izstrādātājs, savstarpēji vienojoties (ja detālplānojuma ierosinātājs pats neizstrādā detālplānojumu), līgumā norādot Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 63.punktā noteikto.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā.

4.2. Ja sarunu ceļā nevar panākt vienošanos, tad strīds tiek risināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Papildus nosacījumi

5.1. Līgumā izdarīti grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar Pušu parakstiem.

5.2. Jautājumus, kas nav minēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

5.3. Līgums sastādīts trīs eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Vietējai pašvaldībai, pārējie - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem.

Pašvaldība Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji

Pašvaldība Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:
Jūrmalas pilsētas dome SIA „MT Krasts”
Jomas 1/5, Jūrmala, LV-2015 ***
Reģ. Nr. 90000036357 t. ***
Konta Nr. LV81PARX0002484577002________________________
AS”Citadele banka”, SIA “MT”
SWIFT kods: PARXLV22 ***
t. ***
_______________________ ________________________
(V.Vītoliņš)

Lejupielāde: DOC un PDF