Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 370

protokols Nr. 15, 23. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 17. jūnija lēmumā Nr.458 (protokols Nr.17, 21.punkts)
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu
Jūrmalā, Rīgas ielā 9 (kadastra apzīmējums 1300 009 6008)”

[1] Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 17.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.458 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Rīgas ielā 9 (kadastra apzīmējums 1300 009 6008)” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā dzīvokļa Nr.2 īpašniecei I.T. (personas kods ***) un dzīvokļa Nr.3 īpašniekam R.T. (personas kods ***) tika atļauts turpināt būvniecību un līdz 2011.gada 1.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvokļu Nr.2 un Nr.3 – divu dzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums ***) Rīgas ielā 9, Jūrmalā būvniecības turpināšanai.

[2] Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2011.gada 4.aprīlī saņēma R.T. iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/2784-T) ar lūgumu grozīt Lēmumu, nosakot, ka projekta dokumentācija iesniedzama un būvatļauja saņemama līdz 2012.gada 1.augustam.

R.T. savu lūgumu pamato ar sekojošiem argumentiem:

1) turpinās administratīvā tiesvedība par dzīvojamās mājas Nr. 001 Rīgas ielā 7, Jūrmalā rekonstrukcijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un Domei vairāk kārt jau ir izteikts lūgums atļaut novērst 2008.gada 6.augusta pārbaudes aktā Nr.99 konstatētos pārkāpumus pēc galīgā sprieduma administratīvajā tiesvedībā;

2) Lēmums netika saņemts administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, Lēmums saņemts 2010.gada aprīļa mēnesī

[3] Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta saistībā ar R.T. iesniegumu.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, administratīvā akta izdošanas termiņš tika pagarināts uz četriem mēnešiem.

[4] Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija 2011.gada 10.jūnijā izsniedza plānošanas un arhitektūras uzdevumu dzīvojamās mājas Nr.002 rekonstrukcijai Rīgas ielā 9, Jūrmalā.

[5] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Roberta Trakačenoka iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas dome uzskata, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotā būvniecības turpināšana Rīgas ielā 9, Jūrmalā. Tieši otrādi, atļaujot turpināt būvniecības procesu, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi.

Tātad no iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka dzivdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums ***) Rīgas ielā 9, Jūrmalā īpašniekiem R.T. un I.T. ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta piektās daļas 1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmuma Nr.458 (protokols Nr.17, 21.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Rīgas ielā 9 (kadastra apzīmējums 1300 009 6008)” 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„Dzīvokļa Nr.2 īpašniecei I.T.(personas kods ***) un dzīvokļa Nr.3 īpašniekam R.T. (personas kods ***) atļaut turpināt būvniecību un līdz 2013.gada 1.janvārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvokļu Nr.2 un Nr.3 – divu dzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 6008 002) Rīgas ielā 9, Jūrmalā būvniecības turpināšanai.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas būvinspektoram.

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF