Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 369

protokols Nr. 15, 22. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.34 (protokols Nr.3, 15.punkts)
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu
Jūrmalā, Braslas ielā 3 (kadastra apzīmējums ***)”

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 27.janvārī pieņēma lēmumu Nr.34 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Braslas ielā 3 (kadastra apzīmējums ***) (turpmāk tekstā-Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būves, kas atrodas uz zemesgabala Jūrmalā, Braslas ielā 3 (zemes kadastra numurs ***) tiesiskajam valdītājam M. Z. (turpmāk tekstā arī-būvniecības pasūtītājs) tika atļauts turpināt būvniecību un līdz 2011.gada 1.jūnijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums ***) Braslas ielā 3 būvniecības turpināšanai.

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā-Dome) 2011.gada 25.maijā saņēma M.Z. iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/4028-Z) ar lūgumu pagarināt Domes lēmuma 1.punkta izpildes termiņu.

Būvniecības pasūtītājs M.Z. paskaidro, ka līdz Lēmumā noteiktajām termiņam nebija iespējams izstrādāt, saskaņot skiču un tehniskā projekta stadijas un saņemt būvatļauju. Patreiz ir izstrādāts un sagatavots iesniegšanai Būvvaldē saskaņošanai būvprojekts skiču stadijā.

No būvniecības pasūtītāja M.Z. sniegtā paskaidrojuma var secināt, ka tiek veiktas Lēmumā uzdotās darbības, un konkrēti, atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā izstrādāts un sagatavots iesniegšanai Būvvaldē būvprojekts skiču stadijā.

2011.gada 1.augustā Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā-Pilsētplānošanas nodaļa) saņēma nekustāmā īpašuma Braslas ielā 1 īpašnieka J. B. pilnvarotās personas A.V. viedokli, ka piekrišana būvdarbu turpināšanai tiks dota tikai tad, ja ēkas jumta augstums būs tāds, kāds bija pirms būvdarbu uzsākšanas.

Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Būvniecības pasūtītāja iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas dome uzskata, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotā būvniecības turpināšana zemes gabalā Jūrmalā, Braslas ielā 3. Lietas materiālos ir pierādījumi tam, ka būvniecības pasūtītājs ir uzsācis Lēmuma 1.punkta izpildi un konkrēti:

2011.gada 11.februārī Pilsētplānošanas nodaļa izdevusi plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.14-11/137 dzīvojamās mājas rekonstrukcijai Braslas ielā 3, tātad Pilsēplānošanas nodaļa jau ir devusi atļauju dzīvojamās ēkas rekonstrukcijas projektēšanas darbu uzsākšanai;

M. Z. ir noslēdzis līgumu par projektēšanas darbiem zemesgabalā Braslas ielā 3 ar arhitektu Ilzi Pabērzu, sert.Nr.10-0852 un ir pieņemts lēmums, izstrādājot tehniskā projekta dokumentāciju, atjaunot ēkas iepriekšējo stāvokli attiecībā uz jumta konstrukciju.

Tātad no iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 012 1502 Jūrmalā, Braslas ielā 3 īpašniekam M. Z. ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un nekustamā īpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Vispārīgo būvnoteikumu 171.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmuma Nr.34 (protokols Nr.3, 15.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Braslas ielā 3 (kadastra apzīmējums ***)” 1.punktu izsakot šādā redakcijā:

„1. Būvniecības pasūtītājam M. Z., personas kods ***, atļaut turpināt dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums ***) rekonstrukciju Braslas ielā 3, Jūrmalā un līdz 2011.gada 31. decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju”.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājai.

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF