Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 368

protokols Nr. 15, 21. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Meža prospekts 23

Pamatojoties uz īpašnieka A. B. (personas kods ***) 2011.gada 5.jūlija iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums ***) un palīgceltni (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Meža prospektā 23, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 5.jūlija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: VKPAI atzinumu Nr.11- 06/1488, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.2395, būves fotofiksāciju, zemes robežu plānu, Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas izziņu Nr.9-21/824, dzīvojamās ēkas un kultūrvēsturiskās vides novērtējumu.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2010.gada 7.decembra protokolu Nr.12, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam A. B. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums ***) un palīgceltni (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Meža prospektā 23.

2. Saskaņā ar Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF