Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 367

protokols Nr. 15, 20. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Jelgavas ielā 14

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Matekss” (nodokļu maksātāja kods ***) 2011.gada 4.jūlija iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku lit.002 (būves kadastra apzīmējumi ***) Jūrmalā, Jelgavas ielā 14, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 5.jūlija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.1044, būves fotofiksācija, apbūves plāns, zemes robežu plāns.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/1488 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2011.gada 5.jūlija protokolu Nr.07, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Matekss” (nodokļu maksātāja kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku lit.002 (būves kadastra apzīmējumi ***) Jūrmalā, Jelgavas ielā 14.

2. Saskaņā ar Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF