Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 366

protokols Nr. 15, 19. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Jaunā ielā 80

Pamatojoties uz I. L.I. (personas kods***) 2011.gada 17.jūnija iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt divas pamatceltnes – vasarnīcas (būvju kadastra apzīmējumi ***, ***) un palīgceltni (būves kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Jaunā ielā 80, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 5.jūlija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: VKPAI atzinumu Nr. 11- 06/1339, zemesgrāmatas nodalījuma norakstu Nr.00000002605, būves fotofiksācija, apbūves plānu, zemes robežu plānu, bankas „Citadele” izziņu Nr.2.3.2.5.-03/105, Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas izziņu Nr.9-21/700.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2010.gada 7. decembra protokolu Nr.12, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam I.L.I. (personas kods***) atļaut nojaukt divas pamatceltnes – vasarnīcas (būvju kadastra apzīmējumi ***, ***) un palīgceltni (būves kadastra apzīmējums *** Jūrmalā, Jaunā ielā 80.

2. Saskaņā ar Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF