Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 365

protokols Nr. 15, 18. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Bulduru prospektā 102

Pamatojoties uz I.V. (personas kods ***) 2011.gada 4.jūlija iesniegumu ar lūgumu atļaut nojaukt nedzīvojamo ēku (būvju kadastra apzīmējums ***) Jūrmalā, Bulduru prospektā 102, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2011.gada 5.jūlija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: Būves tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.783, būves fotofiksācija, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēkas arhitektoniskais novērtējums, SEB bankas izziņa Nr.002/0121.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2010.gada 7.decembra protokolu Nr.12, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam I. V. (personas kods ***) atļaut nojaukt nedzīvojamo ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 004 4510 002) Jūrmalā, Bulduru prospektā 102.

2. Saskaņā ar Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF