Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 363

protokols Nr. 15, 16. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Jūrmalā, Gončarova ielā 4/6 un Gončarova ielā 8/10

Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.Gau 2011.gada 16.jūnijā saņemto iesniegumu Nr.11 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 1608) un zemes īpašuma Gončarova ielā 8/10, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 010 1609) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” ir saņēmusi zemes vienības Gončarova ielā 8/10, Jūrmalā īpašnieka A.O. iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2010.gada 13.decembra lēmumu Nr.85 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Gončarova ielā 4/6 un Jūrmalā, Gončarova ielā 8/10”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā un zemes vienības Gončarova ielā 8/10, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā ar kopējo platību 6749m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 128m2 platībā un pievienojot zemes vienībai Gončarova ielā 8/10, Jūrmalā un pievienojot no zemes vienības Gončarova ielā 8/10, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 128m2 platībā.

Noteikt, ka zemes vienības Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas un pievienošanas ir 6749m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus – ievērot 300m aizsargjoslas noteikumus; - ievērot pilsētas apbūves aizsardzības zonas režīma noteikumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas teritorijā (110101);

2.2.3. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.4. zemes vienības daļa 44m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.5. zemes vienības daļa 83m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.6. zemes vienības daļa 228m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103).

2.3. Uzdot zemes vienības Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Gončarova ielā 8/10, Jūrmalā ar kopējo platību 3948m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 128m2 platībā un pievienojot zemes vienībai Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā un pievienojot no zemes vienības Gončarova ielā 4/6, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 128m2 platībā.

Noteikt, ka zemes vienības Gončarova ielā 8/10, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas un pievienošanas ir 3948m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Gončarova ielā 8/10, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Zemes vienībai Gončarova ielā 8/10, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas teritorijā (110101);

3.2.3. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.4. zemes vienības daļa 553m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

3.2.5. zemes vienības daļa 105m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu – sarkanā līnija (120301);

3.2.6. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1609 001 atrodas vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

3.3. Uzdot zemes vienības Gončarovas ielā 8/10, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF