Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2011.gada 29.septembra 435.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 11.augustāNr. 362

protokols Nr. 15, 15. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu Jaunā ielā 12, Jūrmalā un Jaunā ielā 14, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Putna lidojums” (reģistrācijas Nr.***) 2011.gada 15.jūlija saņemto iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domes reģistra Nr.1.2-1/2137) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Jaunā ielā 12, Jūrmalā (kadastra apzīmējums ***) un zemes īpašuma Jaunā ielā 14, Jūrmalā (kadastra apzīmējums ***) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Akciju sabiedrība „Mērniecības centrs MC” ir saņēmusi zemes vienības Jaunā iela 12, Jūrmalā un Jaunā iela 14, Jūrmalā īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Putna lidojums” iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 11.marta lēmumu Nr.38 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jaunā ielā 12 un Jūrmalā, Jaunā ielā 14”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Jaunā ielā 12, Jūrmalā un zemes vienības Jaunā ielā 14, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar akciju sabiedrības „Mērniecības centrs MC” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Jaunā ielā 14, Jūrmalā ar kopējo platību 1591m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 126m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Jaunā ielā 12, Jūrmalā.

Noteikt, ka zemes vienības Jaunā iela 12, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 1762m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienības Jaunā iela 12, Jūrmalā lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve– 0801.

2.2. Zemes vienībai Jaunā iela 12, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

2.2.3. zemes vienības daļa 85m2 platībā atrodas izsargjoslas teritorijā gar ielu – sarkanā līnija (120301);

2.2.4. zemes vienības daļa 68m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.5. zemes vienības daļa 68m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401); Grozīts ar domes 2011.gada 29.septembra 435.lēmumu

2.2.6. zemes vienības daļa 236m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

2.2.7. zemes vienības daļa 38m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.8. zemes vienības daļa 87m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar gāzes vadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101);

2.2.9. zemes vienības daļa 295m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

2.3. Uzdot zemes vienības Jaunā iela 12, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt, ka zemes vienības Jaunā ielā 14, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1465m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Jaunā iela 14, Jūrmalā lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve– 0801.

3.2. Zemes vienībai Jaunā iela 14, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas un 2. iedaļas ierakstā nosakot jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102);

3.2.3. 2.2.3. zemes vienības daļa 73m2 platībā atrodas izsargjoslas teritorijā gar ielu – sarkanā līnija (120301);

3.2.4. zemes vienības daļa 75m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

3.2.5. zemes vienības daļa 9m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes elektrisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

3.2.6. zemes vienības daļa 45m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā (12010101).

3.3. Uzdot zemes vienības Jaunā iela 14, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF