Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 361

protokols Nr. 15, 14. punkts

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma
turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un
vides pārskata pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.decembra lēmumu Nr.836 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu” un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika uzsākta Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana un noteikts sabiedriskās apspriešanas termiņš no 2011.gada 6.janvāra līdz 2011.gada 17.februārim, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 38.punktā noteikto minimālo sabiedriskās apspriešanas laiku – ne mazāk kā sešas nedēļas.

Ņemot vērā iedzīvotāju aktivitāti, ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra lēmumu Nr.55 sabiedriskās apspriešanas termiņš tika pagarināts līdz 2011.gada 17.martam.

Sabiedriskās apspriešanas laikā iedzīvotājiem tika nodrošināta iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma un vides pārskata materiāliem četrās izstāžu vietās, divās interneta vietnēs un organizētas sešas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kā arī papildus sanāksmes ar arhitektiem, skolu jauniešiem, institūciju pārstāvjiem un Vaivaru iedzīvotājiem. No 2011.gada 6.janvāra līdz 17.martam tika pieņemti iedzīvotāju iesniegumi par teritorijas plānojuma pirmās redakcijas risinājumiem, kā arī organizēta iedzīvotāju aptauja un pieprasīti institūciju atzinumi.

Pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas ietvaros saņemti 547 iesniegumi, 854 anketas, 22 institūciju atzinumi, 3 kaimiņu pašvaldību atzinumi. Savus priekšlikumus sniegušas 4 Jūrmalas pilsētas domes institūcijas un 5 nevalstiskās organizācijas.

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.punktam, Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegta izstrādātā teritorijas plānojuma pirmā redakcija, stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un tā vides pārskata projekts, apkopotie institūciju atzinumi un sabiedriskās apspriešanas materiāli.

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa ir veikusi Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegto priekšlikumu un institūciju atzinumu izvērtēšanu un ir sagatavots ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem.

Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus un institūciju atzinumus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.2.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.augusta Attīstības un vides jautājumu komitejas lēmumu (protokols Nr.1.1-59/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pieņemt zināšanai ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, ar priekšlikumu vērā ņemšanas vai noraidīšanas pamatojumu.

2. Pilnveidot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmo redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot teritorijas plānojuma galīgo redakciju.

3. Papildināt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu atbilstoši saņemtajiem institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, sagatavot izvērtējumu par galīgās redakcijas risinājumiem.

4. Rakstiski informēt priekšlikumu iesniedzējus par izvērtējuma rezultātiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF