Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 360

protokols Nr. 15, 11. punkts

Par vienpusēju atkāpšanos no sadarbības līguma

Jūrmalas pilsētas dome 2010.gada 11.novembrī pieņēma lēmumu Nr.752 „Par vienošanos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „OMINASIS LATVIA””, saskaņā ar kuru tika atbalstīta Jūrmalas pilsētas domes sagatavotā vienošanās sadarbības līgumam Nr.1.1-16.8/677, kas tika noslēgts 2010.gada 1.septembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „OMINASIS LATVIA”. Atbilstoši minētā lēmuma 2.punktam Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai divu mēnešu laikā bija jānodrošina sagatavotās vienošanās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „OMINASIS LATVIA” noslēgšanu.

Ņemot vērā to, ka ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „OMINASIS LATVIA” nav panākta vienošanās atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.752 „Par vienošanos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „OMINASIS LATVIA”” noteiktajam un to, ka no starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „OMINASIS LATVIA” nodibinātajām saistībām nav iespējams noskaidrot darījuma dalībnieku pienākumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Vienpusēji atkāpties no 2010.gada 1.septembra sadarbības līguma Nr.1.1-16.8/677, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „OMINASIS LATVIA” (reģistrācijas Nr.40004317017) un paziņot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „OMINASIS LATVIA” par sadarbības līguma izbeigšanu.

2. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam ekonomikas un attīstības jautājumos M.Dzenītim.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF