Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 359

protokols Nr. 15, 10. punkts

Par atbalstu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalībai
projektu konkursā inovāciju īstenošanai izglītībā

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.daļu un 2011.gada 12.jūlija Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu Nr.324, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību projektu konkursā inovāciju īstenošanai izglītībā 2011.gadam ar projektu „Daba visiem”.

2. Projekta kopējās izmaksas 3000 Ls tiek segtas no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas finansējuma, no kuriem 80% tiek izmaksāti avansā, 20% pēc atskaites apstiprināšanas.

3. Pēc projekta apstiprināšanas veikt grozījumus Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra pašvaldības budžeta maksas pakalpojumu tāmē.

4. Projekta ieviešanu kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājai Ligitai Maziņai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF