Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 357

protokols Nr. 15, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.974
„Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam” 4.punkta atcelšanu

Jūrmalas pilsētas dome ir izskatījusi Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes 2011.gada 10.marta tematiskās pārbaudes akta Nr.23.1.1/62 noslēgumu, un konstatēja:

[1] Jūrmalas pilsētas dome ar 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.974 „Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam” piešķīra sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Akvaparks” nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

[2] Uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pieprasīšanas brīdi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Jūrmalā noteica Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošie noteikumi Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem” (turpmāk tekstā - Noteikumi), kas tika grozīti ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.maija Saistošajiem noteikumiem Nr.36 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem”

[3] Atbilstoši Noteikumu grozījumu 3.13.punktam tika noteikts, ka nodokļa maksātājiem par ēkas īpašumu, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība un, kuras ir apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” un saimniecisko darbību veic Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrēts komersants, kurš 2009.gadā nodarbina uz pilnu darba slodzi ne mazāk kā 5 (piecus) Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus piešķir nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu par 25% 2009.gadā. Atvieglojums piešķirams tikai tiem nodokļa maksātājiem, kuri veikuši nodokļa maksājumus par 2009.gada 1., 2. un 3.ceturksni Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.

[4] 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.974 (protokols Nr.28, 47.punkts) „Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam” 4.punktā ir norādīts, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Akvaparks” par 2.ceturksni maksājumi nav veikti noteiktajā termiņā.

[5] Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes 2011.gada 10.marta tematiskās pārbaudes akta Nr.23.1.1/62 noslēgumā konstatēts, ka Jūrmalas pilsētas dome, pieņemot 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.974 par nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanu sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Akvaparks” nav ievērojusi Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto 2004.gada 18.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem” atbilstošo punktu nosacījumus;

[5.1] 3.punkta 3.13. apakšpunkta nosacījumus, ka atvieglojums piešķirams tikai tiem maksātājiem, kuri veikuši nodokļa maksājumus par 2009.gada 1., 2. un 3.ceturksni Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā;

[5.2] 2.5. punkta nosacījumus, ka 3.13. punktā minētajām kategorijām taksācijas gada laikā, par kuru aprēķināts nodoklis, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē motivēts iesniegums;

[5.3] 6. punkta nosacījumus, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju motivētus rakstveida iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, saskaņā ar 3.punktu izskata ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija un dod slēdzienu. Jūrmalas pilsētas domes finanšu komiteja izskata slēdzienu par atvieglojumu piešķiršanu un dod atzinumu. Jūrmalas pilsētas dome, balstoties uz finanšu komitejas atzinumu, pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu.

[6] Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.495 „Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” 46.2. apakšpunktu, ja konstatēti likuma pārkāpumi attiecībā uz nodokļa aprēķināšanu konkrētam nodokļa maksātājam, pārbaudes veicējs (Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvalde) uzdod pašvaldībai novērst attiecīgos pārkāpumus.

[7] Ņemot vērā visu augstāk minēto, Jūrmalas pilsētas dome secina, ka Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.974 „Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam” 4.punkta palikšana spēkā pati par sevi skar būtiskas sabiedrības intereses, jo apdraud normatīvajos aktos noteikto nodokļu aprēķināšanas kārtību, kā arī ir pretēja Latvijas Republikas kā valsts mantisko interešu aizsardzībai.

[8] Personu viedokļa noskaidrošana konkrētajā gadījumā nav adekvāta, jo visi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie fakti ir konstatējami un tiesiskā situācija ir nosakāma viennozīmīgi.

[9] Ja administratīvais akts neatbilst tiesību normām, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 84.pantu, tas ir uzskatāms par prettiesisku administratīvo aktu. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 86.panta otro daļu, iestāde var atcelt adresātam labvēlīgu prettiesisku administratīvo aktu, pastāvot tiesību normā noteiktajiem apstākļiem.

Ņemot vērā minētos apsvērumus, Administratīvā procesa likuma 84.pantu, 86.panta otrās daļas 1. un 3.punktu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes 2011.gada 10.marta tematiskās pārbaudes akta Nr.23.1.1/62 noslēgumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.974 „Par nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām atvieglojumu piešķiršanu 2009.gadam” 4.punktu.

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo un otro daļu lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF