Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 355

protokols Nr. 15, 5. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes inženierbūvju
un ģeodēzijas nodaļas vadītāja amatu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija lēmumu Nr.322 „Par Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas reorganizāciju un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 „Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”” un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija nolikuma Nr.14 „Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums” III. nodaļas 7.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iecelt amatā par Jūrmalas pilsētas domes inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītāju Pilsētplānošanas nodaļas galveno inženieri Ģirtu Brambergu.

2. Noteikt, ka Ģirts Brambergs ir iecelts amatā par inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītāju ar 2011.gada 22.augustu.

3. Noteikt Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājam mēneša amatalgu Ls 850 (astoņi simti piecdesmit lati) apmērā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF