Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 11.augustāNr. 353

protokols Nr. 15, 3. punkts

Par deputāta Egmonta Krūmiņa amatu savienošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15.punktu, 7.panta piektās prim daļas 4.punktu, kā arī Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 8.jūlija lēmumu Nr.314 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 „Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju”” un izvērtējot, ka nav interešu konflikta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atļaut Jūrmalas pilsetas domes deputātam Egmontam Krūmiņam savienot Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu ar Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja un Lielupes ostas pārvaldes valdes locekļa amatiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF