Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 21.jūlijāNr. 319

protokols Nr. 13, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911
,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 ,,Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” I nodaļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā”, nosakot, ka no 2011.gada 1.septembra pašvaldības budžeta finansētas:

1.1. amata likmes, kas netika paaugstinātas sakarā ar minimālās algas palielinājumu, un amata likmes robežās no 246-445 latiem tiek palielinātas par 100 latiem,

1.2. amata likmes robežās no 446-645 latiem tiek palielinātas par 90 latiem,

1.3. amata likmes robežās no 646-845 latiem tiek palielinātas par 80 latiem,

1.4. amata likmes robežās no 846-1316 latiem tiek palielinātas par Ls 70.

2. Lēmuma 1.punktā minētais likmju paaugstinājums katram amatam nedrīkst pārsniegt Jūrmalas pilsētas domes noteiktās saimes un attiecīgās apakšsaimes amata likmes maksimālo līmeni.

3. Lēmuma 1.punktā noteiktie grozījumi neattiecas uz pedagoģisko personālu, kas nodarbināti pašvaldības izglītības iestādēs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF