Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012.gada 20. decembra 735.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 12.maijāNr. 236

protokols Nr. 9, 40. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7
daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 1999.gada 18.jūnija lēmumu Nr.1143 „Par īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7” tika izveidots zemesgabals Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 3321 kv.m. platībā. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 25.augusta lēmumu Nr.829 „Par piesaistāmo platību noteikšanu 49 garāžām Jūrmalā Friča Brīvzemnieka ielā 7” tika noteiktas uz zemesgabala esošo 49 garāžas ēku apsaimniekošanai nepieciešamās piesaistāmās platības, garāžas ēkas Nr.036 apsaimniekošanai noteiktas zemesgabala 0,0211 domājamās daļas 69,96 kv.m. platībā.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 5.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 010 3302. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6104.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 19.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz garāžas ēku Nr.036 Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 ir nostiprinātas E.V., kadastra apzīmējums 1300 510 3324. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.6429.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumu Nr.400 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas pirkuma līguma atcelšanu un nomas līguma noslēgšanu ar E.V.” tika nolemts noslēgt zemesgabala 0,0211 d.d. nomas līgumu garāžas ēkas Nr.036 uzturēšanai.

2010.gada 21.jūnijā garāžas ēkas īpašniekam E.V. tika nosūtīts zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma projekts. 2010.gada 22.jūnijā E.V. saņēma zemes nomas līguma projektu un telefoniski informēja par atteikumu slēgt nomas līgumu.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumus Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumu Nr.400 „Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas pirkuma līguma atcelšanu un nomas līguma noslēgšanu ar E. V.”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt, ka E.V. veic maksājumus par zemes faktisko izmantošanu:

1.1. Zemes nomas maksu par laika periodu no 2000.gada 20.jūlija līdz 2008.gada 30.jūnijam - 5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības:

1.1.1. 2000.gadā zemesgabala 3321 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 11225. Tādējādi nomas maksa par 2000.gadu ir Ls 11,82 gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

1.1.2. 2001.gadā zemesgabala 3321 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 34704. Tādējādi nomas maksa par 2001.gadu ir Ls 36,55 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

1.1.3. 2002.gadā zemesgabala 3321 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 18930. Tādējādi nomas maksa par 2002.gadu ir Ls 19,94 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

1.1.4. 2003. – 2006.gadā zemesgabala 3321 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 28395. Tādējādi nomas maksa par 2003. - 2006.gadu ir Ls 29,91 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

1.1.5. 2007.gadā zemesgabala 3321 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 29590. Tādējādi nomas maksa par 2007.gadu ir Ls 31,16 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

1.1.6. 2008.gadā zemesgabala 3321 m2 platībā kadastrālā vērtība ir Ls 180500. Tādējādi nomas maksa par 2008.gadu ir Ls 190,12 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli;

1.1.7. Zemes nomas maksu no 2008.gada 1.jūlija līdz 2009.gada 31.decembrim - 1,5% apmērā gadā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas vajadzībām, kas zemesgabalam 3221 m2 platībā ir Ls 184346. Tādējādi nomas maksa par 2008.gadu ir Ls 58,25 apmērā gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

1.2. No 2010.gada 1.janvāra zemes nomas maksu noteikt gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai (I.Kundziņa) izrakstīt rēķinus atbilstoši pieņemtajam lēmumam.

3. Papildināts ar domes 2012.gada 20.decembra 735.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF