Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 25.februāra 41.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2011.gada 20.janvārīNr. 19

protokols Nr. 2, 6. punkts

Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu
Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē „Lācītis”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” nolikums” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas domes apvienotās komitejas 2011.gada 18.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.1-63/01), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas pirmskolas izglītības iestādes „Lācītis” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītājas p.i. V.Klāsoni noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem. Grozīts ar domes 2016.gada 25.februāra 41.lēmumu

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam. Grozīts ar domes 2016.gada 25.februāra 41.lēmumu

5. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

5.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

5.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā. Grozīts ar domes 2016.gada 25.februāra 41.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2011.gada 20.janvārī lēmumam Nr.19

(Protokols Nr.2, 6.punkts)

Grozīts ar domes 2016.gada 25.februāra 41.lēmumu

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis”

maksas pakalpojumu izcenojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (Ls)

1.

Telpu noma:

1.1.

Sporta zāle ( 35 m2 )

1 stunda

1.05

1.2.

Muzikālais kabinets (9 m2 )

1 stunda

0.35

1.3.

Metodiskais kabinets (16 m2)

1 stunda

0.56


Lejupielāde: DOC un PDF