Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 6.janvārīNr. 4

protokols Nr. 1, 5. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408
„Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 50.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 10.punktu, Jūrmalas pilsētas domes nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” un izteikt lēmuma 8.punktu šādā redakcijā:

„8. Ievēlēt tūrisma un kūrorta jautājumu komiteju 5 deputātu sastāvā:

8.1. Ilmārs Ančāns;

8.2. Arnis Ābelītis;

8.3. Māris Dzenītis;

8.4. Dzintra Homka;

8.5. Egmonts Krūmiņš.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF